شناسایی مؤلفه های هوشمندسازی مدارس و ارزیابی وضعیت مدارس متوسطه شهر سنندج بر اساس آن مؤلفه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

این پژوهش، با هدف شناسایی مؤلفه‌های هوشمندسازی مدارس در شهر سنندج و سپس، ارزیابی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس میزان به‌کارگیری این مؤلفه‌ها صورت گرفت. روش این مطالعه از بعد هدف، کاربردی است و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در قسمت اول، شامل 14 نفر (4 نفر از استادان گروه علوم تربیتی و خبرگان حیطه برنامه‌درسی، 6 نفر از کارشناسان حوزه فن‌آوری اطلاعات آموزش و پرورش استان کردستان و 4 نفر از مدیران با سابقه آموزش و پرورش) بود که با استفاده از تکنیک دلفی در قسمت خبرگان مؤلفه‌های هوشمندسازی مدارس شناسایی شدند. در قسمت دوم، جامعه شامل دبیران و مدیران بود. با توجه به این مؤلفه‌ها‌ی استخراج شده، پرسش‌نامه‌ای طراحی گردید که میزان پایایی آن به‌وسیله آزمون آلفای کرونباخ 0/88 تعیین شد. پرسش‌نامه بین 312 نفر از مدیران و دبیران (با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران) توزیع شد. داده‌ها از نمونه‌های پژوهش اخذ و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های این مطالعه مؤلفه‌های زیرساختارها و قوانین و فرهنگ عمومی، نیروی انسانی ماهر، ارتباط بین مدارس، محیط یادگیری ومدیریت فن‌آوری داخلی مدارس را به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی شناسایی نمود که بیشترین تأثیر را بر متغیر هوشمندسازی مدارس داشتند و هم‌چنین، میزان به‌کارگیری این مؤلفه‌ها در مدارس هوشمند شهر سنندج رضایت‌بخش نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify the components of intelligent evaluation of schools and high schools in the city of Sanandaj-based component of

نویسندگان [English]

 • Jamal Salimi 1
 • Ghobad Ramezani 2
 1. Abdolvahabi, M., Mehralizade, Y., & Parsa, A. (2011). The feasibility pitch of the smart schools. Educational Innovations, 11(43), 81-112. (in Persian).
 2. Alizad, M. (2012). Smart schools quality in Tehran city. M.Sc. Thesis, Tehran University. (in Persian).
 3. Al-Zaidiyeen, N., Lai Mei, L., & Soon Fook, F. (2010). Teachers attitudes and levels of technology use in classrooms: The case of Jordan schools. International Educational Studies, 3(2), 211-218.
 4. Asgari, M. (2009). Study problems and provide solutions for the development of smart schools in Azerbaijan Gharbi Province from view point of teachers. Research Projects: Azarbayjan Gharbi Education Organization. (in Persian).
 5. Azian T. S. A. (2006). Deconstructing secondary education: The Malaysian smart school initiative.Paper presented in the 10th Seameo Intech International Conference, 15-17 Nov, 2006, Malaysia.
 6. Biagi, F., & Lio, M. (2013). Measuring ICT use and learning outcomes: Evidence from recent econometric studies. Europeon Journal of Educational Development, 48(1), 28-42.
 7. Ebadi, R. (2004). E-learning and education. Tehran: Aftabe Mehr. (in Persian).
 8. Garrison, D. R. (2003). Self-directed learning and distance education. In M. G. Moore & W. Anderson (Eds.), Handbook of distance education, 161-168. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 9. Hamid, S. (2011). Teacher, belief and use of ICTs in Malaysian smart schools: A case study. Proceedings Oscillate, Hobart Tasmania Australia, 4-7.
 10. Hamzehbaigi, T. (2006). Deployment of learning management systems in the educational process. Tehran: SAMT. (in Persian).
 11. Hinson, M., Laprairie, N., & Cundiff, M. (2005). Today's smart educators are tailoring professional development to critical need- and you can, too. Journal Online, Technological Horizons in Education: T.H.E, 11(2).
 12. Liaghatdar, M. J., Abedi, M. R., Jafari, E., & Bahrami, F. (2010). Compare the effectiveness of teaching methods, group discussion, group discussion, lecture method of teaching on student achievement and communication skills. Research and Planning in Higher Education, 3(33), 29-56. (in Persian).
 13. Mahmoodi, G., Nalghiger, S., Ebrahimi, B., & Sadeghi, M. (2011).The survey of the development challenges smart schools. Educational Innovations, 7(27), 61-78. (in Persian).
 14. Mansori, S. (2008). Comparison of smart schools normal and critical thinking skills, student achievement and motivation in high school in Tehran. M.S. Thesis, Allameh Tabatabaei University. (in Persian).
 15. Mashayekh F. (2002). New perspectives in educational planning. Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities. Tehran: SAMT. (in Persian).
 16. Modares Saryazdi, A. (2011). Look at smart schools. Tommorrow School Growth, 7(7), 18-20. (in Persian).
 17. Mohajeran, B., Ghaleei, A., & Hamzehrobati, M. (2013). The Main Reasons for the Lack of Correct Formation of the Smart Schools and Presenting Solutions for Developing Them in Mazandaran province. Media, 4(2), 13-23.
 18. Moore, J., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2011). E-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? Internet and Higher Education, 14(11), 129-135.
 19. Nirumand, G., & Bastavari, N. (2011). Place the information new technologies in education. Media Studies, 6(15), 95-110. (in Persian).
 20. Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: Results from a worldwide educational assessment. Computers and Education, 37(2), 163-178.
 21. Rahimidust, Gh. (2007). Incorporation instruction technology in schools. Roshd Instruction Technology, 3, 4. (in Persian).
 22. Raofi, Sh., Sheykhian, A, Ebrahimzadeh, F., Tarahi, M. J., & Ahmadi, P. (2010). Designing a new form of theoretical teaching quality evaluation based on stake holder perspectives and six principles of classical knowledge research. Hormozgan Medical Journal, 14(3),167-176. (in Persian).
 23. Salimi, L., & Ghonoodi, A. (2012). The study of functional elements of management system in smar schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31, 140-144. doi:10.1016/j.sbspro.2011.12.031. (in Persian).
 24. Samari, E., & Rasolzadeh, B. (2009). The effect of the use of information and communication technology and traditional methods on academic achievement, students' self-regulated learning and motivation PNU. Higher Education Letter, 2(5), 83-85. (in Persian).
 25. Sarkar, S. (2012). The role of Information and Communication Technology (ICT) in higher education for the 21st Century. The Science Probe, 1(1), 30-41.
 26. Summak, M., Baglibel, & Samancioglu, M. (2010). Technology readiness of primary school teachers: A case study in Turkey. Innovation and Creativity in Education, 2(2), 2671-2675.
 27. Tabibe, J., Maleki. M. R., & Delgoshaei. B. (2009). Develop thesis, dissertation, research projects and scientific papers. Tehran:Ferdowsi. (in Persian).
 28. Yaghma, A. (2009). Due to changes in the educational system. Educational Technology, 25(206), 20-25. (in Persian).
 29. Yazdani, N. (2011). The survey how use of ICT in smart schools in order to make learning opportunities by school teachers. M.Sc. Thesis, Allameh Tabatabaei University. (in Persian).
 30. Zamani B. E., Abdollahi, M., Babadi Akashe, Z., & Soleimani, N. (2011). Studying the levels using IT by faculty members of governmental universities of Isfahan province according to the concerned based adoption model: A comparative investigation. Iranian Research institute for Science and Technology, 2(3), 571-593. (in Persian).
 31. Zamani B. E., Ghassabpur, B., & Jabal Ameli, J. (2010). Evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and threats the smart school. Journal of Educational Innovations, 9(36), 79-100. (in Persian).
 32. Zaree Nojini, M. (2010). Identifying characteristics electronic curriculum design in higher education in terms of curriculum and information technology specialists. Master Thesis, Ferdowsi of Mashhad University. (in Persian).