بررسی اثربخشی تلفیق ویدیوکست با آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش، با هدف تعیین اثربخشی تلفیق ویدیوکست با آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان مجازی دانشگاه پیام‌نور انجام شده است. پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون تک‌گروهی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی‌ارشد مجازی رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه پیام‌نور در سال 1393 بود. از میان آنها، 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، دو آزمون محقق‌ساخته درس اصول و روش‌های برنامه‌ریزی درسی بود که روایی آن توسط چند تن از استادان متخصص بررسی و تأیید و پایایی آن 78/0 و 72/0 محاسبه گردید. روش کار بدین صورت بود که ابتدا، کتاب اصول و روش‌های برنامه‌ریزی درسی تألیف فتحی‌واجارگاه به دو قسمت (هر قسمت شامل چهار فصل) تقسیم گردید. سپس، به‌طور تصادفی یک قسمت به شیوه آموزش مجازی معمول در دانشگاه پیام‌نور، آموزش داده شد و قسمت بعدی به‌صورت تلفیقی از آموزش مجازی رایج و ویدیوکست به‌صورت یک برنامه ویدیویی یک‌ساعته از تدریس استاد در کلاس درس حضوری برای هر فصل با فرمت MP4 در سایت مجازی جهت آموزش دانشجویان قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین یادگیری دانشجویان در روش ترکیبی (تلفیق ویدیوکست و آموزش مجازی) با آموزش مجازی صرف اختلاف معناداری وجود دارد. لذا، با توجه به نتایج این پژوهش به‌نظر می‌رسد، اثربخشی ویدیوکست در تلفیق با آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان بیشتر است و بهتر است در طراحی دوره‌های مجازی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effectiveness of Integration of Video Cast with Virtual Teaching in Learning`s Students, University of Payame Noor

 1. Armstrong, G., Tucker, J., & Massad, V. (2009). Interviewing the experts: Student produced podcast. Information Technology Education: Innovations inPractice, 8, 79-88.
 2. Bamanger, E. M., & Alhassan, R. A. (2015). Exploring podcasting in English as a foreign language learners’ writing performance. Education and Practice, 6(11), 63-74.
 3. Barbe, W. B., Swassing, R. H., & Milone, M. N. (1979). Teaching through modalitystrengths: Concepts and practices. Columbus, OH: Zaner- Bloser.
 4. Campbell, G. (2005). There’s something in the Air: Podcasting in education. EDUCAUSE Review, 40(6), 33-46.
 5. Dale, C. (2007). Strategies for using podcasting to support student learning. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 6(1), 50-57.
 6. Duke University. (2006). Duke digital initiative. Retrieved October 19, 2010, from http://www.duke.edu/ddi
 7. Fernandez, V., Simo, P. M., & Sallan, J. (2009). Podcasting: A new technological tool to facilitate good practice in higher education. Computers & Education, 53, 385-392.
 8. Forbes, M. O., & Hickey, M. T. (2008). Podcasting: Implementation and evaluation in an undergraduate nursing program. Nurse Educator, 33(5), 224-227.
 9. Gibson, I. (2001). At the intersection of technology and pedagogy: Considering styles of learning and teaching. Information Technology for TeacherEducation, 10(1&2), 37-61.
 10. Gribbins, M. (2007). The perceived usefulness of podcasting in higher education: A survey of students' attitudes and intention to use. Proceedings of the Second Midwest United States Association for Information Systems, Springfield, IL May 18-19, 2007.
 11. Heilesen, S. B. (2010). What is the academic efficacy of podcasting? Computers & Education, 55, 1063-1068.
 12. Hirtle, J., & White, C. (2006). Pedagogy of podcasting: Mobilizing the tools ofcontemporary culture for a new generation of learners. Retrieved from http://www.iadis.net/dl/final_uploads/200605F012.pdf
 13. Honan, M. (2005). Podcast is 2005 word of the year. Retrieved from http://www.macworld.com/article/48271/2005/12/podcastword.html
 14. Lazzari, M. (2009). Creative use of podcasting in higher education and its effect on competitive agency. Computers & Education, 52, 27-34.
 15. Lee, M. J. W., McLoughlin, C., & Chan, A. (2008). Talk the talk: Learner- generated podcasts as catalysts for knowledge creation. British Journal of EducationalTechnology, 39(3), 501-521.
 16. Lonn, S., & Teasley, S. D. (2009). Podcasting in higher education: What are the implications for teaching and learning? Internet and Higher Education, 12, 88-92.
 17. McGarr, O. (2009). A review of podcasting in higher education: Its influence on the traditional lecture. Australasian Journal of Educational Technology, 25(3), 309-321.
 18. McKinney, A. A., & Page, K. (2009). Podcasting and videostreaming: Useful tools to facilitate learning of pathophysiology in undergraduate nurse education? Nurse Education in Practice, 9, 372-376.
 19. Mehdizadeh, H., Omidi, N., Azizi, M., & Eslam Panah, M. (2012). Podcast and the it`s effective on students` knowledge. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 4(2), 5-20. (in Persian).
 20. Saunders, R. (2008). On the amazing adventure 2. Retrieved December 11, 2008, from YouTube
 21. Shiri, S. (2015). The application of podcasting as a motivational strategy to Iranian EFL learners of English: A view toward listening comprehension. Advances in Language and Literary Studies, 6(3), 155-165.
 22. Vatovec, C., & Balser, T. (2009). Podcasts as tools in introductory environmental studies. Microbiology & Biology Education, 10, 19-24.
 23. Vogt, M., Schaffner, B., Ribar, A., & Chavez, R. (2010). The impact of podcasting on the learning and satisfaction of undergraduate nursing students. Nurse Education in Practice, 10, 38-42.