رابطه مهارت‌ها و صلاحیت‌های به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه مهارت‌ها و صلاحیت‌های به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی روان‌شناختی انجام گرفت. این تحقیق، از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر اصفهان می‌باشند که تعداد آنها در سال 1393 مشتمل بر 165 نفر بود. از بین افراد مذکور، با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه و با استفاده از فرمول کوکران، 103 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته مهارت‌ها و صلاحیت‌های به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با پایایی 85/0 و پرسش‌نامه ‌استاندارد توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1996) با پایایی 81/0، مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک روش‌های آمار استنباطی شامل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس چندراهه از طریق نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بین مهارت‌ها و صلاحیت‌های به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان رابطه معناداری وجود داشت (01/0P<، 269/0=r). هم‌چنین، بین بعد مهارت‌های عمومی با توانمندسازی روان‌شناختی (05/0P<، 247/0=r)، بین بعد مهارت‌های تخصصی با توانمندسازی روان‌شناختی (05/0P<، 195/0=r)، صلاحیت‌های شناختی با توانمندسازی روان‌شناختی (01/0P<، 283/0=r)، صلاحیت‌های عملکردی با توانمندسازی روان‌شناختی (05/0P<، 253/0=r) رابطه معناداری وجود داشت. اما، بین بعد صلاحیت‌های عاطفی با توانمندسازی روان‌شناختی (05/0P<، 052/0=r) رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Application of ICT Skills and Competencies and Psychological Empowerment of Employees

نویسندگان [English]

 • Akram Nadifard 1
 • Badri Shahtalebi 2
1 M.A. Graduate of Public Administration, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Educational Sciences Department, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to determine the relationship between skills and competencies of the application of Information and Communications Technology and psychological empowerment. This study was applied in terms of the purpose and correlational in terms of the method. The population was all employees with associate degree and higher in Administration of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism in Isfahan, the number of whom was 165 in 2014. Among these subjects, 103 subjects were selected as the sample by stratified sampling using Cochran formula. To collect data, a researcher-made questionnaire of skills and qualifications of the application of Information Technology and Communications with reliability 0.85 and Spritzer psychological empowerment questionnaire (1996) with reliability 0.81 were used. Data analysis was performed with the help of inferential statistical methods including Pearson correlation coefficient and multivariate analysis of variance through software SPSS. The results showed that there was a significant relationship between skills and qualifications of the application of Information and Communications Technology and psychological empowerment of employees (P<0.01, r=0.269). Also, a significant relationship was found between general skills and psychological empowerment (P<0.05, r=0.247), between specialized skills and psychological empowerment (P<0.05, r=0.195), between cognitive competencies and psychological empowerment (P<0.01, r=0.283), between functional competencies and psychological empowerment (P<0.05, r=0.253). But, no significant relationship was found between emotional competencies and psychological empowerment (P<0.05, r=0.052).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information and communication technology
 • Psychological Empowerment
 • administration of cultural heritage
 • handicrafts and tourism employees of Isfahan
 1. Ahmadi, A., Daraei, M. R., Khodaie, B., & Salamzadeh, Y. (2012). Structural equations modeling of relationship between psychological empowerment and knowledge management practices (A case study: Social security organization staffs of Ardabil Province, Iran). Journal of International Business Management, 6(1), 8-16. (in Persian).
 2. Alomiyam, N. R., & Alraja, M. N. (2013). The effect of information technology in empowerment public sector employees: A field study. Journal of Contemporary Research in Business, 5, 805-815.
 3. Asadzadeh, A., & Chakherlouy, F. (2012). Investigating the effect of using
  e-government on occupational empowering. Journal of Basic and Applied Science Journal, 2, 1021-1026.
 4. Boudrias, J., & Gaudreau, P. (2009). Employee empowerment: From managerial practices to employees' behavioral empowerment. Leadership & Organization Development Journal, 7, 625-638.
 5. Davaee, Sh., Emamjome, M., & Ahmadi, G. (2013). Review and development ICT skills and competencies required of teachers in the process of teaching and learning. Journal of Theory and Practice in Curriculum, 1(1), 123-146. (in Persian)
 6. Esaee, M. (2006). Information and communication technology infrastructure of organizational change. Industrial Management Institute, Monthly Policy, 167, 4-17. (in Persian).
 7. Fallahi, A. (2010). The role of information technology in employee empowerment. International Conference on Management and Innovation, Shiraz, 27-28 January. (in Persian).
 8. Hamidi, M., & Sartipe Yar Ahmadi, R. (2009). The use of information technology in libraries in the job's empowerment of 5 University. Journal of Knowledge, 2(5), 59-72. (in Persian).
 9. Kamaliyan, A., Salarzehy, H., & Oleyaye, Kh. (2013). The role of information technology in vocational and technical education, empowerment organization. Media, 4(2), 39-48. (in Persian).
 10. Lak, B., & Javadian, R. (2011). The impact of information technology infrastructure to empower the police. Development of Human Resources and Support, 6(19), 31-60. (in Persian).
 11. Mazid Abadi Farahani, A. (2006). Check impact of information technology on empowering employees' social security organization in Qom. M.A. Thesis, Tehran University. (in Persian).
 12. Mobarakabadi, H. (2006). The role of Islamic Azad University in human resource development. Proceedings of the 25 Conference of Islamic Azad University in Hamedan, Surround Press Hegmataneh. (in Persian).
 13. Mohammadnejad, F. (2008). Re-engineering and information technology, human resources. Management Magazine, 94, 41. (in Persian).
 14. Nielsen, J. F., & Pedersen, C. P. (2003). The consequences and limits of empowerment in financial services. Scandinavian Journal of Management, 19, 63-83.
 15. Ozbebek, A., & Kilicarslan, E. (2011). Empowered employees' knowledge sharing behavior. International Journal of Business and Management Studies, 3(2), 69-76.
 16. Qudah, S. H., & Melhem, Y. (2011). Impact of information and information technology on empowerment of employees private school sector In Northern Region in Jordan. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS), 2(1), 40-48.
 17. Quinn, R. E., & Spreitzer, GM. (2005). The road to empowerment: Seven questions every leader should consider. Journal of Organizational Dynamics, 6(2), 37-49.
 18. Sarafizadeh, A., & Panahi, A. (2004). System as management information. Mir Publishers. (in Persian).
 19. Spreitzer, G. M. (1996). When organization dare: The dynamics of individual empowerment in the work place. Ph.D Dissertation, University of Michigan.
 20. Weil, P., & Ross, J. W. (2004). IT governance: How top performers manage IT decision rights for superior results? Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.