رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت‎های زندگی معلمان مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

چکیده

سواد اطلاعاتی، مهارتی است که فرد را قادر می‌سازد، نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص دهد، اطلاعات مربوط به آن را دریابد و به نحوی مؤثر به‎کار گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت‎های زندگی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان میاندرود است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان میاندرود به تعداد 360 نفر بود. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، 186 نفر تعیین و نمونه آماری به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها، از دو پرسش‌نامه‏ استاندارد مهارت‎های زندگی و پرسش‌نامه سواد اطلاعاتی استفاده شده است. روایی محتوایی و صوری ابزار توسط صاحب‌نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته‌ است. پایایی پرسش‌نامه‌ها نیز با محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب برای هر یک برابر 0/89 و 0/83 به‌دست آمد. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سواد اطلاعاتی و مهارت‎های زندگی معلمان همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد. هم‌چنین، بین سواد اطلاعاتی با مهارت همدلی، مهارت ارتباطی، مهارت حل مسأله و مهارت تفکرخلاق رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information Literacy and Life Skills of Elementary School Teachers

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Barimani 1
  • Seyyed Jalal Rasooli 2
1 Faculty Member, Department of Educational Sciences, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran
2 M.A. Graduated in Educational Research, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran
چکیده [English]

Information literacy is a skill that enables a person to identify his information needs to understand and use it effectively. The aim of this study was to investigate the relationship between information literacy and life skills of elementary school teachers in the city of Miyandorood. The research method was descriptive, correlational one. The statistical population consisted of all primary school teachers in the city of Miyandorood (N= 360). The statistical sample was 186 participants that determined by the Cochran formula and selected by stratified random sampling according to gender. Data were gathered by using two standard questionnaires: life skills and information literacy questionnaires. The content and face validity of the instruments was confirmed by experts. Their reliability was calculated 0.89 and 0.83 respectively by using Cronbach Alpha. Pearson correlation coefficient was used to analyze the data. Results indicated that there is a positive and significant correlation between information literacy and teachers' life skills. Also, there is a significant relationship between information literacy with empathy skills, communication skills, problem solving skills and creative thinking skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • life skills
  • empathy
  • communication
  • Problem Solving
  • creative thinking
Amanzadeh, A., & Nugmanov F. M. (2014). Effect of education based on the principles of modern educational technologies on life skills students in Mazandaran. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 4(3), 145-162. (in Persian).
Bagheri Yazdi, S. A. (2016). Definition of life skills. Retrieved fromhttp://www.Mada dkar.org/youth-and-humanitarian-activities/definition-life-skill.html (in Persian).
Bahari, F. (2010). ICT Knowledge relation of Neka city primary school directors With Students Creativity. M.A. Thesis, Islamic Azad University, Sari Branch. (in Persian).
Bani Jamali, S. S. (2011). Mental health and mental retardation. Tehran: Ney Publications. (in Persian).
Behrangi, H. (2013). The theories of learning. Tehran: Spring Publication. (in Persian).
Bheshtyan, A. (2009). Education management and the public domain. Tehran: Publication the Institute of Social and Cultural Studies, Ministry of Science, Research and Technology. (in Persian).
Brand-Gruwel, S., Wopereis, I., & Walraven, A. (2009). A descriptive model of information problem solving while using internet. Computers & Education, 53(4), 1207-1217. (in Persian).
Chung, J. (2009). The relationship between junior high school teachers critical thinking skills with information literacy and their integration of information technology into curriculum in Taiwan. Unpublished Doctorial Dissertation, Spalding University.
Emami Naini, N. (2012). Examine the relationship between spiritual intelligence and self-concept with quality of life. Unpublished M.A. Thesis of Counseling Psychology, Islamic Azad University, Quchan Branch. (in Persian).
Gholami, S. (2008). The relation between information literacy and creative thinking of students in Arak University faculty of humanities with an emphasis on information literacy standards. Thesis, Department of Education (Educational Technology trends), University of Arak. (in Persian).
Hossein Chari, M., & Fadakar, M. M. (2005). Studying the impact of university on communication skills based on comparison of students and students. Daneshvar Biomedical Journal, 12(15), 21-32. (in Persian).
Jaysonw, R. (2009). Providing ICT skills to teacher trainers in Cambodia: Summary of project outputs and achievements. Education for International Development, 4(2). Retrieved from http://www.Equip123.net/jeid/articles/4_2/ Richardson.pdf
Khaja al-Din, N., Riahi, F., & Izady Mazidi, S. (2011). Examine the relationship between communication skills and marital satisfaction of in married students of psychology and counseling. Jentashapir Journal of Health Research, 2(2), 55-61. (in Persian).
Khanifar, H., & Pourhosseini, M. (2008). Life skills. Tehran: Hagar Publication. (in Persian).
Lazakidou, G., & Retalis, S. (2010). Using computer supported collaborative learning strategies for helping students acquire self-regulated problem-solving skills in mathematics. Computers & Education, 13, 54(1), 3-13.
Martin, I., & Jones, D. (2009). Exploring the life skills needs of British adolescent athletes. Psychology of Sport and Exercise, 10(1), 159-167.
Moradi, R., Ali Aabadi, Kh., Khazayi, A., & Rasouli, B. (2014).Relationship between critical thinking and information literacy. Education Strategies in Medical Sciences, 7(3), 141-147. (in Persian).
Musal Arani, V., Momeni, E., & Haji, Z. (2014). Investigated the relationship between critical thinking skills in students master information literacy skills. Knowledge and Information Management, 1(2), 97-108. (in Persian).
Nazari, M. (2006). Information literacy. Tehran: Iranian Information and Documentation Center. (in Persian).
Nejat, H. (2012). Mental health from the perspective ace. Journal of the Principles Mental Health, 1(4), 25-36. (in Persian).
Nhematy, M. A., Gravand, A., Mousavi Amiri, T., & Hashempur, F. (2015). The relationship between information literacy with creativity in students Payame Noor University of Lorestan. Studies Knowledge, 1(4), 129. (in Persian).
Niazazari, K., Amoi, F., Mddah, M. T., & Barimani, A. (2010). Assessment students life skills of Islamic Azad University of Surrey. Educational Psychology, 1(3), 23-46. (in Persian).
Repanovici, A., & Landoy, A. (2007). Information literacy applied on electronic resources practices from Brasov, Romania and Bergen, Norway. World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Cncil (Durban, 19 ñ 23 August). Retrieved November 10, 2008, from: http://www.ifla.org/IV/ifla73/ papers/158- Repanovici_Landoy-en.pdf
Russell, G., Finger, G., & Russell, N. (2009). Information technology skills of Australian teachers: Implications for teacher education. Information Technology for Teacher, 9(2), 149-166.
Sarlak, M. A. (2008). Knowledge age organizations. Tehran: PNU. (in Persian).
Serin, O., Serin, N. B., & Saygili, G. (2009). The effect of educational technologies and material supported science an technology teaching on the problem solving skills of 5th grade primary school student. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 665-670.
Sobhani Shahr, E. (2011). The impact of information literacy skills on self-efficacy medical sciences students. M.A. Thesis, Payame Noor University, Mashhad. (in Persian).
Tabarsa, Gh. A., Sharifi, S., & Hosseini, S. A. (2016). The impact of information literacy staff on organizational agility. Human Resources Management Research University of Imam Hussein, 8(2), 113-126. (in Persian).
Taremian, F. (2008). Life skills (executing guidelines of training activities in middle school period). Tehran: Tarbiat. (in Persian).
Thompson, S. D., Lynda, M., Lynne, R., & Branson, D. (2003). Assessing critical thinking and problem solving using a Web-based curriculum for students. The Internet and Higher Education, 6(2), 185-191.
Turner, N. E., Macdonald, J., & Somerset, M. (2008). Life skills, mathematic reasoning and critical thinking: A curriculum for the prevention of problem gambling. Gambling Studies, 24(3), 367-380.
UNESCO. (2008). Information for all programme. Retrieved from www.unesco. org
Webber, S., & Johnston, B. (2002). Information literacy: The social action agenda. In D. Booker (Ed.), Information literacy: The social action agenda: Proceedings of the 5th National Information Literacy Conference, 68-80.
World Health Organization. (1994). The development and dissemination of life skills education: An overview. Retrieved from who/mnh/psf/94
Yazdani, F. (2012). Designing a tool for measuring information literacy among students of Payame Noor University in Hamadan. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 4(2), 29-52. (in Persian).
Zanganeh, H. (2007). Effect of using information and communication technology on creative thoughts training among middle third year students in Tehran. M.A. Thesis, Psychology and Training Sciences College, Allameh Tabatabaei University. (in Persian).