رابطه فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری،‌ ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل،‌ ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری،‌ ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش صورت گرفت. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل مدیران و متصدیان کامپیوتر اداره کل فرودگاه‌های استان مازندران به تعداد 130 نفر در سال 1396 بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 97 نفر تعیین شد و نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت. جهت گردآوری داده‎‍‌‍‌ها از مقیاس‎های استاندارد هانگی و همکارن استفاده گردید. روایی محتوایی ابزار بررسی و تأیید شد. ضریب پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر فن‎آوری اطلاعات 0/83، مزیت رقابتی 0/82 و ظرفیت مدیریت دانش 0/80 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون انجام شد. نتایج نشان داد که فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری دارد. هم‌چنین، رابطه بین مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش نیز تأیید گردید. تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز حاکی از وجود رابطه مثبت بین فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Information Technology with Competitive Advantage and Knowledge Management Capacity

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehi 1
  • Seyede Zahra Hoseini Dronkolaei 2
  • Ali Reza Ghasemi Komishani 3
1 Associate Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 M.A. in Executive Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between information technology with competitive advantage and knowledge management capacity. The research method was applied and in terms of data collection method, it was descriptive and correlation. Statistical population was managers and computer operators of Mazandaran Province Airport in the year of 2017 (130 persons). According to Cochran formula sample size was calculated 97 persons. The sampling was done randomly. Data was collected by standard questionnaire (Hongyi et al., 2016), that its validity was confirmed by related experts. To assess the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha was calculated for information technology 0.83, competitive advantage 0.82 and knowledge management capacity 0.80. Data were analyzed by using Kolmogorov Smirnov test, Pearson correlation coefficient and Regression tests. The results showed that Information technology had a positive and significant relationship with competitive advantage and knowledge management capacity. Also the relationship between competitive advantage and knowledge management capacity had confirmed. Regression analysis also indicated a positive relationship between information technology with competitive advantage and knowledge management capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • competitive advantage
  • knowledge management
Alavi, M., & Leidner, D. (2001). Review: KM and KM systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 36-107.
Angappa, G., Nachiappan, S., & Thanos, P. (2017). Information technology for competitive advantage within logistics and supply chains: A review. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 99, 14-33.
Catherine, M., Panagiotis, T., & Damianos P. S. (2014). The impact of information technology on the development of supply chain competitive advantage. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 147, 586-591.
Chen, J. L. (2012). The synergistic effects of IT-enabled resources on organizational capabilities and firm performance. Information & Management, 49(3, 4), 142-150.
Dazdari, M., Enayati, T., & Zameni, F. (2017). Identifying the dimensions of information technology that influences the creation of an appropriate university image. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 7(3), 27-43. (in Persian).
Deihim, J., Binesh, M., & Maghol A. (2016). The effect of information technology on knowledge management of organizations. New Research in Humanities, 2(2), 21-36. (in Persian).
Derakhshandeh, R., Mashinchi, A. A., & Asgari, A. (2016). The effect of knowledge management on the motivation of employees of charity and endowment organization in Hormozgan Province. Management and Accounting Studies, 2(2), 101-108. (in Persian).
Golestanizadeh, M., Shahtalebi, B., & Etebarian, A. (2015). The relationship between acceptance of information technology and employees’ creativity in Isfahan Steel Mill Company. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 5(4), 51-70. (in Persian).
Hongyi, M., Shan, L., Jinlong, Zh., & Zhaohua, D. (2016). Information technology resource, knowledge management capability, and competitive advantage: The moderating role of resource commitment. International Journal of Information Management, 36(6), 1062-1074
Hung, R. Y. Y., Yang, B., Lien, B. Y. H., McLean, G. N., & Kuo, Y. M. (2010). Dynamic capability: Impact of process alignment and organizational learning culture on performance. World Business, 45(3), 285-294.
Khoshsima, Gh. (2012). The influence of infrastructure information infrastructure influence on competitive advantage and organizational performance. Commercial Strategies, 9(1), 79-100. (in Persian).
Laudon, K., & Laudon, J. (2013). Management information systems (Translated by Mostafavi, S. A., and Hosseini, S. M.) (4th Edition). Tehran: Esatis Fadak. (in Persian).
Lev, B. (2001). Intangibles: Management, measurement and reporting. Washington: The Brookings Institution, 21.
Lu, L., Jing, l., & Degang, C. (2008). How Chinese companies enhance competitive advantage through enterprise information system implementation. Tsinghua Science and Technology, 13(3), 355-361.
Mohammadi, D., Mohammadi, Y., & Mohammad, A. M. (2012). Comprehensive approach to manage information systems (1th Edition). Tehran: Barayand Pooyesh. (in Persian).
Nguyen, H. N., & Mohamed, S. (2011). Leadership behaviors, organizational culture and knowledge management practices: An empirical investigation. Management Development, 30(2), 206-221.
Park, Y., Fujimoto, T., & Hong, P. (2012). Product architecture, organizational capabilities and IT integration for competitive advantage. International Journal of Information Management, 32(5), 479-488.
Piera, C., Roberto, C., & Emilio, E. (2017). Knowledge management in startups: Systematic literature review and future research agenda. Sustainability, 9(361), 1-19.
Sepahvand, R., Arefnejad, M., & Sharifinejad, A. (2015). Influence of information technology on intellectual capital and knowledge management strategies with the effect of moderating organizational agility. Human Resources Management, 5(3), 71-96. (in Persian).
Sotodeh, M. (2006). Provide a framework for knowledge management. Master's Thesis. University of Science and Industry: Faculty of Industry. (in Persian).