رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با یادگیری دانش‎آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با یادگیری دانش‏آموزان شهر لامرد است. روش پژوهش از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر گردآوری داده‎ها، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه­ آماری تحقیق، شامل کلیه معلمان شهر لامرد که در سال تحصیلی 96- 1395 در مدارس این شهر مشغول به تدریس بوده‎اند، می‎‎‏‎‎‎باشد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‏ گیری طبقه‎ای، نمونه‌های آماری به تعداد 152 نفر انتخاب شدند. داده‎های پژوهش با استفاده از دو ‏‏پرسش‏نامه محقق ساخته جمع‌آوری گردید. روایی صوری و محتوایی ‏‏پرسش‏نامه‎ها مورد تأیید ‎‎‏‎محققان و متخصصان قرار گرفت. پایایی ‏‏پرسش‏نامه‌ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ‎‎‏‎برای ‏‏‏پرسش‏نامه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فن­آوری و محتوای الکترونیکی 0/831 و ‏‏‏پرسش‏نامه ‎‎‏‎یادگیری 0/901 برآورد گردید. داده‎های حاصل، با استفاده از آمار توصیفی، آزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بین نگرش به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی ‎‎‏‎با یادگیری دانش‎آموزان ‎‎‏‎رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‎چنین‌، یافته‎ها نشان داد که محتوای الکترونیکی و رسانه آموزشی به روز و کارآمد، انگیزه و تسلط معلمان در به‌کارگیری رسانه­‏های آموزشی باعث ایجاد انگیزه یادگیری در دانش‎آموزان آنان می‎‎‏‎­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Teachers' Attitude towards the Use of Electronic Content and Educational Technology with Student Learning

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razzaghi 1
  • Seyed Ahmad Hashemi 2
1 M.A. in Educational Research, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between teachers' attitude towards using electronic content and educational technology with the learning of students in Lamerd city. The research method has been applied in terms of purpose and nature, and in terms of data collection, a descriptive correlation has been used. The statistical population of the study included all teachers in Lamerd who taught at the schools in the school year of 2016-17. In this study, stratified sampling method was used to select 152 individuals. Data were collected using two researcher-made questionnaires. The face and content validity of questionnaires were confirmed by researchers and experts. Reliability of the questionnaires by calculating the Cronbach's alpha coefficient was estimated 0.831 and .0901 for teachers' attitude towards the use of technology and electronic content questionnaire and learning questionnaire respectively. Data were analyzed using descriptive statistics, Friedman test and Pearson correlation coefficient. The results showed that there is a positive and significant relationship between the attitude of using electronic content and educational technology with students' learning. Also, the findings showed that the electronic content and up-to-date and effective educational media, the motivation and teachers mastery in the use of educational media will motivate their students to learn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic content
  • educational technology
  • Educational media
  • learning
  • academic achievement
Adeyemi T. O., & Olaleye, F. O. (2010). Information communication and technology for the effective management of secondary schools for sustainable development in Ekiti State, Nigeria. American-Eurasian Journal of Scientific Research, 5(2), 106-113.
Ahadian, M., & Aghazadeh, M. (1999). A practical guide to new methods of teaching. Ayizh Publishing. (in Persian).
Almekhlafi, A. (2006). The effect of computer assisted language learning (CALL) on United Arab Emirates EFL school students, achievement and attitude. Interactive Learning Research, 17(2), 121-142.
Buabeng-Andoh, C. (2012). Factors influencing teachers' adoption and integration of information and communication technology into teaching: A review of the literature. International Journal of Education & Development Using Information Communication Technology, 8(1), 136-155.
Derykulu, D., Buyuzturk, S., & Ozcinar, H. (2012). Predictors of academic achievement of student ICT teacher with different learning styles. International Journal of Human and Social Sciences, 5(9), 567-573.
Elliot, S. (2010). Multimedia in Schools: A study of web-based animation effectiveness. Retrieved form http://center.uoregon.edu
Emami, H., Aghdasi, M., & Assusheh, A. (2009). E-learning in medical ‎‎‏‎education. Research in Medicine, 33(2), 102-111. (in Persian).
Fardanesh, H. (2005). Theoretical fundations of educational technology. Tehran: SAMT. (in Persian).
‎‎‏‎Fazilian, P. (2004). Computer use in education. Tehran: Teacher Training Center University. (in Persian).
Hadjerrouit, S. (2010). Developing web-based learning resources in school
education: A user-centered approach. Interdisciplinary Journal of E-Learning and
Learning Objects,
6, 115-135.
Homaee, M. (2013). Investigating the effectiveness of the educational software on ‎‎‏‎the empirical sciences on learning and recalling of fifth grade elementary school students in Sari. Masters Thesis, Islamic Azad University, Sari Branch. (in Persian).
Miller, T. H. (2005). Information processing and multimedia design: A comparison of normal- achieving students and students with learning disabilities. Learning Disability, 28, 59-70.
Nafisi, A. (2003). Goals, missions, general objectives of information and communication and technology by students from the perspective of high school teachers in Tehran. Masters Thesis, ‎‎‏‎University of Tehran. (in Persian).
Niazazari, K., Behnamfar, R., & Andy, S. (2012). The role of ICT use in learning of primary school students. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 3(2), 31-43. (in Persian).
Nowroozi, M., Rendi, F., & Mousa Madani, F. (2008). Ranking of information technology application methods in teaching-learning process of schools. Educational Innovations, 7(26), 9-34. (in Persian).
Rahmani, J., MovahedNia, N., & Salimi, Gh. (2006). Conceptual model of
educational-pedagogical functions of information technology and communication in education. Knowledge and Research in Education, 10(11), 66-49. (in Persian).
Roody, M. (2013). The effect of software on learning and reminiscence of work and technology courses and empirical sciences of the sixth primary school students in noor town. Masters Thesis, Payame Noor University. (in Persian).
Saleh, S. (2013). Investigating the factors related to adoption of ‎‎‏‎electronic education systems in Girgan. Masters Degree, Gorgan Islamic Azad University. (in Persian).
Sattari, S., Namvar, Y., & Hajnazari, Y. (2012). The relationship between knowledge and application of information and communication technology with the academic achievement of Harris high school students. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(3(10)), 85-103. (in Persian).
Shariatmadari, M., & Aghajani, M. (2015). The relationship between teachers literacy of information and communication technology with academic achievement of fifth grade student in Tehran. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 6(21), 55-70. (in Persian).