تأثیر داستان‌گویی از طریق چندرسانه‌ای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس علوم در دانش‌آموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اراک، شهر اراک، ایران

2 استادیار رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 دانش آموخته رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه شهید باهنر اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مفاهیم در قالب داستان از طریق چندرسانه‌ای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس علوم در دانش‌آموزان است. روش انجام پژوهش، نیمه‌آزمایشی و طرح آن به صورت، پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش، 432 نفر از دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی شهرستان فراهان در سال تحصیلی 96-1395 بودند. حجم نمونه 34 نفر (17 نفر گروه کنترل و 17 نفر گروه آزمایش) بود که به صورت نمونه‌گیری در دسترس برگزیده شدند. جهت گردآوری داده‌ها از آزمون محقق‌ساخته پیشرفت تحصیلی و پرسش‌نامه نگرش به درس علوم استفاده شد. از گروه‌های آزمایش و کنترل، آزمون پیشرفت تحصیلی با موضوع زیستگاه و آزمون نگرش به درس گرفته شد، سپس متغیر مستقل که شیوه داستان‌گویی در چندرسانه‌ای آموزشی بود توسط پژوهشگر بر روی گروه آزمایش اجرا گردید و چندرسانه‌ای ارایه شده به گروه کنترل از نفوذ عامل داستان محفوظ نگه داشته شد. سپس، مجدداً از دو گروه آزمایش و کنترل، آزمون پیشرفت تحصیلی و نگرش گرفته شد. بعد از جمع‌آوری داده‌‌ها، از شاخص‌‌های توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر آن است که شیوه داستان‌گویی در چندرسانه‌ای بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر معناداری نداشت؛ ولی، در نگرش آنها تأثیر مثبتی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Multimedia Storytelling on the Educational progress of the Science and Attitude of Elementary students

نویسندگان [English]

  • Somaye Razban 1
  • Mohsen Bagheri 2
  • Yahya Talkhabi 3
1 Department of Psychology and Educational Sciences,Arak,Iran
2 Assistant Professor of Educational Technology, Arak University, Arak, Iran
3 Educated Primary Education, Shahid Bahonar University of Arak, Arak, Iran
Afzalniya, M. R. (2015). Learning technology. Tehran: SAMT. (in Persian).
Aloraini, S. (2012). The impact of using multimedia on students academic achievement in the College of education at King Saud Univercity. Journal of King Saud University, Languages and Translation, 24, 75-82.
AmirTeymori, M. H. (2010). Educational message design. Tehran: SAMT. (in Persian).
Arasti, Z., Ghodosi, Z., & Bagheri, A. (2017). The effect of entrepreneurship education through storytelling on entrepreneurial attitudes of primary school students. Entrepreneurship Development, 9(4), 593-612. (in Persian).
Bidmeshki, M. (2007). The role of the story and its effect on children. The Second Festival of the Story of Intellectual Development of Children and Adolescents. (in Persian).
Bielenberg D. R., & Carpenter-Smith, T. (1997). Efficacy of story in multimedia training. Network and Computer Applications, 20, 151-159.
Dadashzadeh, S., & Pirkhaefi, A. (2016). The effectiveness of using storytelling techniques on increasing the social intelligence of fourth and fifth elementary school students in 2010-11 years. Education and Evaluation, 29, 21-30. (in Persian).
FanizPoor, H. (2011). The impact of the academic curriculum content development strategy in the form of fiction, learning, retention and motivation of educational technology in the classroom instructional design. Master's Thesis, Allameh Tabataba'i University. (in Persian).
Fardanesh, H. (2013). Theoretical foundations of educational technology. Tehran: SAMT. (in Persian).
Farokhi, M. (2011). Effect of storytelling on teaching environmental concepts to pre-school children in the city of Qain. Master's Thesis, Allameh Tabataba'i University. (in Persian).
George, D. R., Stuckey, H. L., & Whitehead, M. M. (2014). How a creative storytelling intervention can improve medical student attitude towards persons with dementia: A mixed methods study. Dementia, 13(3), 318-329.
Glazer, J., & Giorgis, C. (2005). Literature for young children (5th ed.). Ohio: Pearson Merril Prentice Hall.
Hoseini, Z. (2005). Principles of storytelling and their concept. Specialty Philosophy and Child. Foundation of Islamic Wisdom Sadra. Special edition of the Tenth Anniversary of Sadr, pp. 93-100. (in Persian).
Hung, C. M., Hwang, G. J., & Huang, I. (2012). A project-based digital storytelling approach for improving students' learning motivation, problem-solving competence and learning achievement. Educational Technology & Society, 15(4), 368-379.
Lee, V., & Bryk, A. (1989). A multilevel model of the social distribution of high school achirvement. Sociology of Education, 62, 172-192.
Mahdiyeh, H. (2015). The role of educational multimedia storytelling style on the moral development of students in the sixth grade elementary Sarableh city. Master's Thesis, Islamic Azad University, Yazd Branch. (in Persian).
Masomi, M. (2009). The effectiveness of storytelling through multimedia software on understanding auditory learners in elementary levels. Master's Thesis, Tarbiat Modarres University. (in Persian).
Moazami Godarzi, A. (2010). Comparing the impact of textual and collaborative teaching methods on learning about the attitude toward physics lessons of high school students in Isfahan city. Master's Thesis, Arak University. (in Persian).
Navidi, A. (2004). Evaluation of common stock and specific variables of previous academic performance, self-concept and general intelligence in predicting student's academic achievement. Education, 2, 97-130. (in Persian).
Nosrat Nahuki, A., Derzadeh, M., & Dehwari, A. (2016). The effect of descriptive evaluation tools on student achievement achievement. Second National Conference on Strategies for the Development and Promotion of Science Education in Iran, Payame Noor University-Department of Education. (in Persian).
Torkan, H., & Kajbaf, A. (2009). What is an attitude? Development of behavioral sciences. Social Psychology, 54, 1-49. (in Persian).
Zare HeydarAbadi, M. (2010). The effect of teaching storytelling with animation on learning the concept of multiplication of the fourth elementary element. Master's Thesis, University of Birjand. (in Persian).