تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش شهرستان آمل استان مازندران

2 هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر، با هـدف مطالعه تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر میزان یادگیری و یادداری انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شبه آزمایشی بود. جـامعه آماری شامل دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان بلده بود و روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. درس مورد نظر کار و فناوری بود که دو کلاس از میان آنها به عنوان گروه گواه (25 نفر) و آزمایش (25 نفر) انتخاب شدند. در هر دو گروه، یک پیش‌آزمون یکسان اجرا شد و پس از اطمینان از همسان بودن دو گـروه؛ به گروه آزمایش با استفاده از نرم‌افزار محتواساز، و به دانش‌آموزان گروه شاهد با روش‌های آموزش سنتی (بدون استفاده از نرم‌افزار محتواساز) آموزش داده شد. و در پایان آموزش، سپس در هر دو گروه دو پس‌آزمون یادگیری و یادداری به اجرا درآمد. برای جمع‌آوری داده‌ها از سؤالات معلم ساخته استفاده شده است که روایی آزمون با اعمال نظر متخصصان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ 89/0 به دست آمد. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های  tو ANOVA  استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که به‌کارگیری نرم‌افزار محتواساز در آموزش مؤثرتر از روش سنتی موجود در مدارس می‌باشد. به بیان دیگر، بین آموزش از طریق نرم‌افزار محتواساز و آموزش به روش سنتی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. لذا، با استفاده از آموزش به سبک نرم‌افزاری می‌توان تأثیرات مثبت‌تری بر یادگیری و یادداری دانش‌آموزان ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of content-based software on learning and reattention

نویسندگان [English]

  • Masommeh Mohamadian 1
  • ebrahim salehi omran 2
  • farhad H asani 1
1 Education Amol County ،Mazandaran Province
2 Faculty member of the University of Mazandaran
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the effectivenessof content-based software on learning and reattention . The aim of this study is practical and the research method is quasi-experimental and the sampling method used in this study is simple random. The statistical population of this study is sixth grade students of primary school in Baladeh in educational year of 1394-1395 which two classes were selected as control group (25 students) and experimental group (25 students). A similar pre-test administered in both groups and after ensuring the equality of two groups, the experimental group were taught using content-based software and control group were taught using traditional teaching methods (without content-based software). At the end of teaching period, both groups were administered two learning and recalling post-tests. The teacher-made questionnaires were used for data collection and the validity of the test confirmed by experts and test reliability achieved by Cronbach alpha test of 0.89. In order to examine the research hypotheses t-test and ANOVA were used. The findings showed that the use of content-based software has a significant effect on learning than the traditional teaching methods. In other words, there is a meaningful difference between teaching through content-based software and traditional teaching method. Therefore, software-based teaching approach can have positive effects on students’ learning and recalling teaching materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • content-based software
  • Learning
  • Reattention