بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مهارت‌های پایه ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش و پرورش پیش از دبستان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 آموزش و پرورش پیش از دبستان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مفاهیم پایه ریاضی شامل مفاهیم: طبقه‌بندی، ردیف کردن، نگهداری ذهنی، تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌ها و هندسه در کودکان دوره‌ی پیش‌ از دبستان شهر کرمان، در سال 1396 بوده است.
روش: برای این منظور با استفاده از نمونه‌گیری غیر احتمالی (در دسترس) به انتخاب نمونه آماری با حجم 44 نفر دانش‌آموز پیش‌دبستانی پرداخته شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از آزمون سنجش مهارت‌های پایه ریاضی کودکان استفاده شد. این پژوهش در چهار مرحله اجرا شد، در مرحله‌ی اول با استفاده از آزمون سنجش ریاضی پیش‌آزمون بر روی هر دو گروه(آزمایش و کنترل) به عمل آمد، در مرحله‌ی دوم، گروه آزمایش به مدت 2 ماه و هفته‌ای 2 جلسه با استفاده از بازی‌های رایانه‌ای آموزشی طراحی شده مورد آموزش قرار گرفتند و در مرحله‌ی سوم پس آزمون به عمل آمد و در مرحله چهارم آزمون پیگیری گرفته شد و نمرات هر کودک به تفکیک هر مولفه ثبت گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج مرتبط با هر مهارت به صورت مستقل نشان دادند که انجام بازی‌های رایانه‌ای بر افزیش مهارت‌های طبقه‌بندی، ردیف کردن و نگهداری ذهنی موثر بوده ولی این تاثیر در مورد مهارت‌های هندسه و تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌ها پایدار نبوده است.
نتایج: نتایج حاصل از تحلیل‌ها نشان دادند استفاده از بازی‌های رایانه‌ای به طور کلی بر افزایش میزان مهارت‌های پایه ریاضی موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Educational Computer Games’ Effects on Learning Mathematics’ Basic Concepts in Preschool Children of Kerman

نویسندگان [English]

  • Zohreh Mahmoudi 1
  • Alireza Mohammadi Aria 2
  • Mansoureh Karim Zadeh 2
  • Pouria Reza Soltani 2
1 Preschool Education Dep., USWR, Tehran, Iran.
2 Preschool Edu Dep. USWR, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: The goal of this research was to investigate the effects of educational computer games on learning of mathematics’ basic concepts include Classification, Sorting, Conservation, Detecting Similarities and Differences and Geometry in preschoolers.
Method: The statistical society of the research included preschoolers of four pre-schools in Kerman city. In this research non-probability (available) sampling has been used. The research’s selected sample consists of 44 children who have been divided into treatment and control group equally according to the number and gender. After doing the pre-test via “Basic Mathematic Skills Test for Children” on both groups, the treatment group received training via special designed educational computer games for 2 months, 2 sessions per week. Finally, the post-test was done and the results were recorded per each component and children. Then the data was analyzed by using differential t-test.
Results: The results of analysis show that four out five primary hypotheses related to the effects of computer games on learning of categorization, sorting, conservation and detecting similarities and differences were confirmed. But, the hypothesis related to learning of geometry was not confirmed.
Conclusion: The results show that using educational computer games has positive effects on learning of mathematics basic concepts in preschoolers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics’ Basic Concepts
  • Educational Computer Game
  • Preschool Children