تبیین نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه سیستم اطلاعات مدیریت و جانشین پروری در سازمانها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت ،مرودشت ،ایران

چکیده

هر سازمانی برای بقاء و رسیدن به اهداف خود نیاز به اطلاعات دارد که نیاز سازمانها را جهت رسیدن به اهداف متعالی خود، محقق می سازد . هدف پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه سیستم اطلاعات مدیریت و جانشین پروری است .روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر شیوه ی جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. روش تحلیل این پژوهش از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل تعدادی ازکارکنان آموزش و پرورش ناحیه 4 شهر شیراز بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 200 نفر از آنها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر(2002)، سیستم اطلاعات مدیریت اکبری (1390)ومدیریت جانشین پروری راث ول (2002) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف، T تک گروهی، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون، و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد سه متغیر اصلی پژوهش( اخلاق حرفه ای ، مدیریت اطلاعات ، جانشین پروری) با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Mediating Role of Professional Ethics in the Relationship between Management Information System and Successor in Organizations

نویسندگان [English]

  • abbasali bazrafshan
  • nader shahamat
  • maryam akbarpour
  • saeedeh alimohammadi
Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht Unit, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

Each organization needs information that is needed to survive and achieve its goals, which will meet the needs of organizations to achieve their transcendental goals. The purpose of this study is to explain the role of intermediary professional ethics in the relationship between management information system and successor. The purpose of this study is to apply, and in terms of collecting data, descriptive and correlational. The method of analysis of this research was structural equation modeling. The population of the study consisted of a number of educational staff in district 4 of Shiraz. 200 samples were selected using Cochran sampling formula and stratified sampling method. The data were collected from the Professional Ethics Questionnaire (2002), Akbari Management Information System (1390), and Rathval (2002). Kolmogorov-Smirnov tests, single-group T, Pearson correlation coefficient, and structural equation modeling were used to analyze the data. The results showed that three main variables (professional ethics, information management, successor) have a positive and significant relationship (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Management Information System
  • " "Professional Ethics
  • " a successor