امکان سنجی پذیرش آموزش از طریق تلفن همراه در آموزش عالی از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

هدف پژوهش حاضر امکان سنجی پذیرش آموزش از طریق تلفن همراه در آموزش عالی از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه گردآوری داده‌‌ها جزء پژوهش های توصیفی-پیمایشی بود. به منظور گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌ای محقق ساخته ی پنج مولفه‌ی (سودمندی، سهولت، خودکارآمدی، چالش، ویژگی‌های جمعیت شناختی) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط سه نفر از متخصصین تایید، پایایی پرسشنامه از طریق اجرای آزمایشی آن بر روی نمونه 55 نفری از پاسخگویان تایید شد، مقدار آن از طریق آلفای کرونباخ،94% محاسبه شد که نشان از پایایی بالا است. جامعه آماری پژوهش 841 نفر از اساتید دانشگاه شهید بهشتی بودند که 230 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده-های پژوهش از آزمون‌های آماری استنباطی شامل آزمون T تک نمونه‌ای و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که پذیرش آموزش از طریق تلفن همراه از نظر اعضای هیئت علمی در وضعیت مناسبی قرار داشته و از نظر اساتید استفاده از تلفن همراه می تواند خودکارآمدیشان را افزایش دهد اما از نظر آنها سودمندی این آموزش در وضعیت مناسب قرار نداشته و استفاده از آموزش از طریق تلفن همراه چالش برانگیز است. همچنین ارزیابی دیدگاه اعضای هیئت علمی در مورد پذیرش استفاده از آموزش با تلفن همراه نشان داد که به طور کلی تفاوت معناداری بین میزان پذیرش آموزش با تلفن همراه بین اساتید زن و مرد، دارای مرتبه‌های علمی مختلف و دارای سوابق مختلف وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The feasibility of accepting mobile education in higher education in terms of faculty members of Shahid Beheshti University

نویسنده [English]

  • masomeh jeddizahed
Shahid Beheshti University Faculty of Education Science and Psychology
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the feasibility of accepting mobile phone education in higher education for faculty members of Shahid Beheshti University. This research was applied in terms of purpose and in terms of data collection method, it was a descriptive-survey study. A researcher-made questionnaire consisting of five components (usefulness, ease, self-efficacy, challenge, attribute) was used for collecting data. The validity of the questionnaire was verified by three experts and the reliability of the questionnaire was verified through a pilot study on a sample of 55 respondents and its value was calculated by Cronbach's alpha (94%), indicating high reliability The statistical population of the study was 841 faculty members of Shahid Beheshti University. 230 students were randomly selected through stratified sampling Also, in order to analyze the data, inferential statistical tests including one-sample T-test and multivariate analysis of variance analysis were used. Finally, the results of the study showed that acceptance of mobile phone education from The faculty members are in a good position and, according to professors, using mobile phones can increase their self-efficacy, but they find that the training is not in a good position and the use of mobile phone training is challenging. Also, faculty members' opinion about acceptance of mobile phone education showed that in general, there is no significant difference between the acceptance of mobile phone education between male and female teachers with different scientific degrees and backgrounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feasibility
  • Higher Education
  • Education by using cell-phones