تأثیر کلاس معکوس بر مهارتهای فراشناختی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان هنرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر تدریس به روش کلاس معکوس بر مهارت‎های فراشناخت و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان پایه یازدهم هنرستان است. روش این پژوهش از نوع کمی و شبه‌تجربی با گروه آزمایش و یک گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه یازدهم هنرستان‌های شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-96 هستند که به تعداد 11766 نفر در 427 هنرستان شهر اصفهان بودند و نمونه‌گیری با استفاده از روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین 6 ناحیه شهر اصفهان انجام گردید. که در نهایت، حجم نمونه این پژوهش، شامل دو گروه می‌باشد که یک گروه آزمایش 30 نفره و یک گروه کنترل 30 نفره بود. ابزار اصلی پژوهش پرسش‌نامه استاندارد فراشناخت برای نوجوانان خرم دل و همکاران (2012)و پرسش‌نامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر (1981-1980)بود، که داده‌های گردآوری شده از طریق آزمون مانکوآ تحلیل گردید. جهت روایی صوری پرسش‌نامه ها و صحت و سقم سؤالات، پرسش‌نامه هادر بین تعدادی از دانش آموزان توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج به دست آمده، پرسش‌نامه ها در نمونه آماری توزیع شد. هم‎چنین، پایایی پرسش‌نامه ها یا قابلیت اعتماد آنها با استفاده از روش اندازه‌گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد، مقدار آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان با استفاده از نرم‌افزار SPSS عدد 79/0 و جهت پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر عدد 92/0به دست آمده است و در نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که استفاده از روش تدریس کلاس معکوس بر مهارت‎های فراشناخت و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان پایه یازدهم هنرستان‌های شهر اصفهان تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of flipped Classroom on Meta-cognitive Skills and Educational Motivation in Conservatory Students

نویسندگان [English]

  • zahra vahidi 1
  • kambiz poushaneh 2
1 Department of Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Curriculum Planning, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of flipped classroom on meta-cognitive skills and academic motivation of 11th grade students of conservatory. The method of this study was quantitative and quasi-experiment with the experimental group and one control group. The statistical population of this study is all of 11th grade students of conservatory in Isfahan(96-97), which has 11766 students in 427 conservatories. Sampling was done using multi-stage cluster random sampling that Sampling was done from 6 districts of Isfahan city that finally the sample size of the study consisted of two groups: a test group of 30 and a control group of 30.The research tool was a standard metacognitive questionnaire for Khorramdel et al And Hartler's Standard(1980-1981) Higher Education Inventoryquestionnaire. The questionnaire was distributed among a number of students for the formal validity of the questionnaires and the validity and reliability of the questions. After ensuring the results, the questionnaires were distributed in the statistical sample. Also, reliability of questionnaires or their reliability was calculated using Cronbach's alpha method. The Cronbach's alpha for the meta-cognitive correlation scale for adolescents using SPSS software was 0.79 and for Hartre's educational motivation questionnaire.92 is obtained The collected data were analyzed by Mancoa test. The results of data analysis showed that using flippedclassroom methods has a significant effect on metacognitive skills and academic motivation of 11th grade students of conservatory of Isfahan's high schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Motivation
  • flipped classroom
  • Metacognitive skills