بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغه در سال ۱۳۹۶

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بناب

2 معلم وابسته به آموزش و پرورش

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین تأثیر سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغه میباشد. برای این منظور سواد اطلاعاتی معلمان بر اساس مدل ویلیامسون(2000) شامل پنج بّعد؛ تعریف نیاز اطلاعاتی، یافتن اطلاعات، ارزشیابی اطلاعات، سازماندهی اطلاعات، و تبادل اطلاعات و یادگیری مبتنی بر وب تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر معلمان مقطع ابتدایی به تعداد 749 میباشد که از بین آنها 254 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. که پس از تأیید روایی و پایایی آن، در اختیار نمونه‌ آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیههای تحقیق آزمون کولموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگیr پیرسون و رگرسیون خطی ساده با نرم افزار SPSSاستفاده شده است. نتایج نشان داد سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغه تأثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teachers' Information Literacy on Web-Based Learning of Primary Students in Maragheh City in 1396

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali mojallal 1
  • sina asadzadeh 2
  • athtar nory 3
1 Academic member of Azad University Bonab Branch
2 Education teacher
3 Masters student
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of the present research is to determine the effect of teachers' information literacy on web-based learning of primary students of Maragheh city. For this purpose, the teachers' information literacy based on the Williamson Model (2007) includes five dimensions: defining the information needs, finding information, evaluating information, organizing information, and exchanging of information and web-based learning defined. In this regard, a basic hypothesis and five Sub-hypothesis is set. The research method is descriptive survey. The statistical population of the study is primary school teachers with a total of 749 students. The data collection tool is a standard questionnaire. Which, after verifying its validity and reliability, was provided to the statistical sample. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the statistical data. In order to categorize, diagnose and interpret statistical data, descriptive statistics and inferential statistics were used to test the research hypotheses of Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient and simple linear regression with SPSS software. The results showed that teachers' information literacy has a significant effect on web-based learning of primary school students in Maragheh city.
Keywords: Information Literacy, Web-based Learning, Primary Students

کلیدواژه‌ها [English]

  • information literacy
  • web-based learning
  • primary students