مقایسه تاثیر یادگیری الکترونیکی برگرایش تفکر انتقادی , خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه در رشته علوم تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس تکنولوژی آموزش و پرورش

2 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 مدیرگروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان قم

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر یادگیری الکترونیکی در خلاقیت، گرایش به تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموز علوم تجربی متوسطه دوم در مدارس مبتنی بر آموزش الکترونیکی و مدارس عادی در ناحیه 4شهر قم در سال تحصیلی 96 - 1395 می باشد . ابزار های این پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سنجش میزان گرایش به تفکرانتقادی ریکتس (CTDI) انجام شدو برای سنجش میزان خلاقیت از آزمون تورنس استفاده میشود . روش نمونه گیری تصادفی و روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود و برای آزمون فرضیه ها از آزمون تی استفاده شد.نتایج یافته های تحقیق بیانگراین بود که بین میانگین نمرات مؤلفه های خلاقیت دانش آموزان مدارس دارای آموزش الکترونیک نسبت به دانش آموزان مدارس عادی تفاوت معنادار آماری وجود داشت ودر بین میانگین نمرات مؤلفه های تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس الکترونیک نسبت به دانش آموزان مدارس عادی تفاوت معنادار آماری وجود نداشت ولی بین میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در دو نوع مدرسه تفاوت معنادار آماری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Electronic Learning on Critical Thinking, Creativity and Academic Achievement in Secondary High School Students in Empirical Sciences

نویسندگان [English]

  • abolfazel abbasi 1
  • hasan shareiat 2
  • ALIAKBAR SARBAZHOSINI 3
2 Ph.D student in educational technology at Allameh Tabataba'i University
3 Director of Educational Sciences at Farhangian University of Qom Province
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effect of e-learning on creativity, tendency to critical thinking and academic achievement in Secondary School Student in e-schools based on e-learning and ordinary schools in district 4 of Qom in the academic year 1396 to 1395. The tools of this research include the Thinking Risk Inventory (CTDI) questionnaire and the Torrance test is used to measure creativity. The method of this study was to determine the causal-comparative type and to test the hypotheses, the t-test was used. The results of the research indicated that the mean scores of the components of creativity among students of schools with e-learning as compared to knowledge There was a significant difference between students in ordinary schools and there was no significant difference between the mean scores of critical thinking components of students in electronic schools compared to ordinary school students, but there was a significant difference between the mean scores of academic achievement in two types of schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • achievement
  • Tendency to critical thinking
  • E-Learning
  • Electronic schools Ordinary schools