رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

چکیده

امروزه در جوامع اطلاعاتی، مهارت سواد اطلاعاتی، لازمه و پیش نیاز بقا در سازمان‌ها محسوب می‌شود. که به عنوان یک عامل اساسی قادر به بهبود نگرش سازمانی در کارکنان می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران به تعداد 392 نفر بود. نمونه آماری از طریق فرمول کرجسی و مورگان،196 نفر تعیین و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه‏ تعهد سازمانی و سواد اطلاعاتی استفاده شده است. روایی صوری ابزار توسط صاحب‌نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته‌ است. پایایی آن‌ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برای هر یک برابر 88/0 و 87/0 به‌دست آمد. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد. بین سواد اطلاعاتی و ابعاد تعهد سازمانی شامل تعهد (هنجاری، مستمر و عاطفی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بیش‌تر از مقدار متوسط می باشد. و تفاوت معناداری بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی در کارکنان مرد و زن وجود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information Literacy and Organizational Commitment of Martyr Foundation Staff

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Barimani 1
  • Hamed Koochak nejhad 2
1 Faculty member of Islamic Azad University, Neka Branch.Ph.d student of educational management, of Islamic Azad University, Sari Branch
2 M.A. in Education and Human Resource Improvement, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran
چکیده [English]

Today, in information societies, information literacy skills are a prerequisite for survival in organizations. Which, as a core factor, is able to improve organizational attitudes among employees. The aim of this study was to determine the relationship between information literacy and organizational commitment of martyr foundation staff of mazandaran. The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlational one. The statistical population consisted of all staff members of martyr foundation staff mazandaran 1395(N= 392). The statistical sample was 196 participants that determined by the Krejci and Morgan formula and selected by stratified random sampling according to gender. Data were gathered by using two standard questionnaires: organizational commitment and information literacy questionnaires. The content and face validity of the instruments was confirmed by experts. Their reliability was calculated to 0.88 and 0.87 respectively by the use of Cronbach Alpha. Descriptive statistics and inferential statistics including Pearson correlation coefficient and T test were used to analyze the data. The results indicated that there is a positive and significant correlation between information literacy and organizational commitment. There is a positive and significant relationship between information literacy and organizational commitment dimensions including commitment (normative, continuous, and emotional). Also, information literacy and organizational commitment of employees are more than average. There is a significant difference between information literacy and organizational commitment in male and female employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : information literacy
  • Organizational Commitment
  • Employees
  • Martyr Foundation