تأثیر استفاده از کار پوشه الکترونیکی بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه 2 ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از کار پوشه الکترونیکی بر مهارت های فراشناختی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه دو ساری انجام شد. روش پژوهش ار نوع شبه آزمایش بوده و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه دو ساری که در سال 1395 مشغول به تحصیل بودند که تعداد آنها برابر با 409 نفر بود. حجم نمونه 40 نفر که برای هر کلاس بیست نفر دانش آموز بعنوان گروه آزمایش و گروه شاهد به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A) بود که پایایی پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته استفاده شده است. در نهایت یافته ها نشان داد که استفاده از کار پوشه الکترونیکی بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-portfolio effect on metacognitive skills students fifith grade area of sari

نویسندگان [English]

  • seyedeh neda bagheri amreh i 1
  • Vahid Fallah 2
1 Master of Curriculum Planning, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor of Educational Sciences, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

In this article, the impact of e-portfolio metacognitive skills of students in the fifth grade area of Surrey has been paid. The aim of this study was to evaluate the effect of The use of e-portfolio metacognitive skills of students. This research method of data collection, "descriptive" of Nzrnv "quasi-experimental" and the goal of "use" is. The study population included all students in fifth grade girls two-Surrey area Who are studying in 1395 the number of which is equal to 409 people. The sample size in this study is 40 to 20 students with their teacher portfolio Which uses electronic as well as the experimental group and 20 normal students in group Control was taken. Data were collected in the study of metacognition scale modified for adolescents (MCQ-A) is that its reliability is calculated at 0/79. Frzyh‌Hay test Research and data from the questionnaires using spss software and descriptive and inferential statistics were analyzed. The test used in this study also includes test Kolmogorov - Aspyrnvf to verify the normality of variables and Student's t-test to evaluate the impact of the independent variable on the dependent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-portfolio
  • Metacognitive skills
  • Their cognitive alert