تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی, دانشگاه شهید بهشتی, تهران, ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

موک یک دوره مبتنی بر وب است که به‌صورت رایگان و قابل‌دسترس برای هر شرکت‌کننده در هر نقطه‌ای از جهان است. هدف این مطالعه، شناسایی و تبیین راهبردهای بهره گیری از موک‌ها در برنامه درسی آموزش عالی ایران بوده است. این پژوهش از حیث کاربرد در برنامه درسی دانشگاه‌ها ، از نوع کاربردی بوده و در انجام آن از روش کیفی و داده بنیاد استفاده شده است. جامعة آماری شامل جمعی از متخصصان برنامه درسی؛ طراحان و مدرسان دوره های آموزشی مبتنی بر موک‌ها و شرکت کنندگان این دوره ها بودند، که به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 14 نفر از آنان انتخاب گردیدند. افرادی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که با برخورداری از تجربه مشارکت یا اجرایی در دوره‌های موک بتوانند نسبت به کیفیت خدمات آموزشی این دوره‌ها اظهارنظر دقیقی ارائه نمایند. این افراد همچنین دارای تألیفات و فعالیت‌های پژوهشی قابل‌توجه درزمینه‌ فناوری‌های آموزشی، و نیز سوابق مدیریتی و اجرایی در حوزه فناوری‌های آموزشی در آموزش عالی بودند. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبة نیمه ساختار یافته گردآوری گردید. یافته ها نشان داده است که مهمترین راهبردهای مواجهه با موک‌ها در برنامه های درسی آموزش عالی دربرگیرنده برنامه ریزی درسی کارآمد برای موک‌ها ، افزایش ارتباطات بین المللی در آموزش عالی، بستر سازی اجتماعی و

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Strategies for approaching MOOCs in Higher Education Curricula

نویسندگان [English]

  • Ismael Jafari 1
  • Kourosh Fathi Vajargah
  • Mahboubeh Arefi 2
  • Morteza Rezaei 3
1 PhD, Department of Education, Curriculum development, college of education and psychology, university of Shahid beheshti , Tehran, Iran
2 Shahid Beheshti university
3 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

MOOCs are creative opportunities for instructors and students to expand their instructional roles, and make use of their own capabilities and skills in instruction and learning affairs on a novel informational and communicational basis. The purpose of this study is to identify and explain the strategies for approaching MOOCs in higher education curricula in Iran. This study is applicative and the method employed in conducting it is a qualitative one. The statistical society includes some of the experts in curriculum development, developers and instructors of MOOC-based courses and the course participants, among which 14 people have been selected using purposive sampling. The project data has been collected through semi-structured interviews. The findings indicate that the most important strategies in easing the application of MOOCs in higher education curricula are: effective curriculum development for MOOCs, increasing international communications in higher education, social and cultural preparation in order to make use of MOOCs, having strategic plans for MOOCs in higher education, implementing suitable executive mechanisms in order to optimize the use of MOOCs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curricula
  • strategies
  • MOOCs