بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر کیفی و در حیطه مطالعات تفسیری است که با استفاده از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی درصدد تبیین تجربه دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس است؛ از این رو واحد تحلیل پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی بود که در نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1397 در یک کلاس درس دانشگاهی به روش آموزش معکوس تحت آموزش قرار گرفته بودند که بر اساس ملاک اشباع داده‌ها، 17 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که بر اساس روش درون مایه‌ای رویکرد ون منن مورد تحلیل قرار گرفت و برای اعتباربخشی به داده‌ها از چهار معیار قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اعتماد و قابلیت تأیید استفاده شد. باتوجه به داده‌های حاصل شده، دو درون مایه اصلی شناسایی شد که مورد اول یادگیری مستقل بود که شامل دورن مایه‌های فرعی، توجه به تفاوت‌های فردی، ارائه بازخورد شخصی، پذیرش مسئولیت یادگیری، ادراک خود و حل مسئله و مورد دوم یادگیری مشارکتی بود که شامل دورن مایه‌های فرعی، تعاملات، اشتراک تجارب و درگیر شدن در فرآیند یادگیری می‌شود که می‌توانند تجربه دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس را منعکس کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Students' Experiences of Active Learning in flipped Classroom: Phenomenological Research

نویسندگان [English]

  • mohammadjavad luaghatdar
  • hasan kaviani
  • bibieshrat zamani
  • yasamin abediini
univrrsity of isfahan
چکیده [English]

The present study is qualitative in the field of interpretive studies Using Phenomenology Research Strategy, he is trying to explain the experience of students from active learning in the reciprocal class; Therefore, the unit of research in this study included all students of undergraduate science education In the first semester of the academic year 1396-1397 in an academic classroom Were trained in flipped classroom Based on the data saturation criterion, 17 students were considered as examples. The data collection tool was a semi-structured interview which was analyzed on the basis of the internal method of Van Menen's approach And for accreditation of data, four criteria were used: reliability, portability, reliability and verification capabilities. According to the data obtained, two main components were identified Which was the first case of independent learning, including the following sub-themes: Attention to individual differences, personal feedback, acceptance of learning responsibilities, perceptions and problem solving And the second was a collaborative learning that included the following sub-themes: Interactions, sharing experiences and engaging in the learning process Which can reflect the student's experience of learning to be active in the flipped classroom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • active learning
  • flipped classroom
  • teaching-learning activities