رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بابل

2 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 201 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه مدیریت مبتنی بر وب، روابط انسانی، مدیریت زمان سازمانی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری Lisrel وSPSS تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است که مدیریت مبتنی بر وب با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد، مدیریت مبتنی بر وب با روابط انسانی رابطه مثبت و معنی داری دارد، روابط انسانی با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد، همچنین مشخص شد که مدیریت مبتنی بر وب با نقش واسطه روابط انسانی با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد. در نتیجه می توان بیان نمود با توجه به مدیریت مبتنی بر وب و توسعه روابط انسانی از سوی مدیران می توان شاهد توسعه مدیریت زمان سازمانی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

relationship of Web-based Management with Organizational Time Management with the role of Mediator of Human Relationships

نویسندگان [English]

  • babak hosenzadeh 1
  • mohammad jamaldini 2
  • Ali Asghar Shojaei 1
1 Assistant Professor of Islamic Azad University of Babol
2 ph.d.student.islamic azad university babol
چکیده [English]

The present study aimed to relationship between web-based management with organizational time management with mediating role of human relations. Research method, descriptive and correlation research design is a structural equation modeling model. The statistical population includes all managers of Islamic Azad University of Hormozgan Province in three levels of excellent, middle and operational, 423 people using simple random sampling method 201 people based on Morgan's Table were selected as the statistical sample. For data collection three Researcher made of web-based management questionnaires, Standard of human relationships, Standard of organizational time management were used. Validity of the questionnaire content through confirmatory factor analysis, composite reliability index (CR) and Mean index of variance was extracted and the reliability of the questionnaire was based on Cronbach's alpha coefficient for Web-based management questionnaire 0.83, Human relations is 0.90 Organizational time management questionnaire was 0.88. Research data after collection by using of Lisrel and SPSS statistical software were analyzed. The results indicate that web-based management with organizational time management is positive and significant relationship. Web-based management with human relationships is positive and significant relationship. Human relationships with organizational time management is positive and significant relationship. It was also found that web-based management with role of mediator of human relationships with organizational time management is significant and positive relationship. As a result, it can be concluded regarding web-based management and development of human relationships by managers can witness of development of organizational time management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web-based Management
  • Organizational Time Management
  • Human Relationships
  • Managers