بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان . زاهدان . ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های بیرجند با زیرگروه های مدیریت فایل، دستیابی، شرح دادن و ارزشیابی، ارتباط، ترکیب و خلق کردن در محیط دیجیتال انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نظر گردآوری داده ها توصیفی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های بیرجند می باشد که شامل 103 نفر می باشند. در این پژوهش نمونه گیری انجام نشد و کل جامعه به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرجمعی از متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 86/0 تایید گردید. داده ها با روش های آمار توصیفی (درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمون های t-test و ANOVA توسط نرم افزار SPSS V. 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش در مجموع سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های بیرجند در سطح متوسطی قرار دارد. در بین مهارت های مختلف، بیشترین مهارت کارکنان در زمینه مدیریت کردن فایل ها و کمترین مهارت هم در زمینه Access و Excel بود، همچنین نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره سواد رایانه ای مردان بالاتر از زنان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of Computer Literacy among the Employees of Health Information Management at Birjand Hospitals: 2018

نویسندگان [English]

  • maryam shaabani 1
  • yosef mehdipour 1
  • Mahsa Kafash 2
1 Zahedan University of Medical Sciences
2 Zahedan univercity Medical since .Iran
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of evaluating the computer literacy status of employees of the health information management department of Birjand hospitals with sub-groups of file management, access, explanation and evaluation, communication, composition and creation. The research method has been descriptive in terms of its purpose and in terms of collecting data. The statistical population of the study consisted of all employees of the health information management department of Birjand hospitals, which consisted of 103 people. In this research, sampling was not performed and the whole society was surveyed by census. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by a group of experts confirming and reliability of the questionnaire with a Cronbach's alpha of 0/86. Data were analyzed using descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation), and t-test and ANOVA tests using SPSS V. 16 software. Based on the findings of the research, the total computer literacy of employees of the health information management department of Birjand hospitals is modest. Among the different skills, the most skill of the staff was in managing files and the least skill in Access and Excel. Also, the results of the study showed that the average computer literacy score of men is higher than that of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Literacy
  • Health Information Management
  • Internet
  • IT
  • Skills
  • word processor