تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی/مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

3 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات تهران، دانشکده اقتصاد و مدیریتوگروه مدیریت آموزشی

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدل چابکی سازمانی با تاکید بر نقش فن آوری اطلاعات می‌باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و در زمره تحقیقات همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی مازندران به تعداد 1671 بوده‌اند. نمونه آماری به میزان 312 نفر و بر اساس فرمول کوکران و به صورت تصادفی طبقه‌ای بر اساس تعداد اعضای هیات علمی در هر واحد دانشگاهی محاسبه شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه‌ 38 سوالی محقق ساخته بوده که با الهام از مدل قابلیت‌های چابکی خاوری (2016) و پرسشنامه قابلیت‌های فن آوری اطلاعات فتحیان و شیخ( 2012) در سازمان طراحی شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه توسط خبرگان تایید و پایایی پرسشنامه برای پرسشنامه چابکی 87/0 و برای پرسشنامه فن آوری اطلاعات 81/0 بدست آمد. تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل نشان داد، به میزان 63/0 فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی تاثیر دارد. همچنین مولفه‌های معماری فن‌آوری اطلاعات، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، منابع انسانی (کاربران و مدیران)، فن آوری اطلاعات و امنیت شبکه‌ها به عنوان قابلیت‌های فناوری اطلاعات در سازمان معرفی شدند. همچنین یکپارچگی منابع انسانی دانشگاه‌ها، همکاری متقابل بین دانشگاهی، سرعت در فرایندهای دانشگاهی، انعطاف‌پذیری، پاسخ‌گویی و فرهنگ تغییر قابلیت‌های دانشگاه چابک معرفی شده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

University Organizational Agility with emphasis on the role of information technology

نویسندگان [English]

  • khavari seyyed abdollah 1
  • Hamidreza Arasteh 2
  • Parivash Jafari 3
1 Islamic Azad University , Tehran Sience Research Branch
2 Educational Administration, Faculty of Management, Kharazmi University
چکیده [English]

The aim of the present study was to present the model of organizational agility with an emphasis on the role of information technology. The research method was applied from goal of research point of view and classified as correlation research. The research population included all faculty members of Islamic Azad University of Mazandaran which was 1761. A sample of 213 persons was calculated based on Cochran formula and stratified random sampling based on the number of faculty members in each academic unit .Data collection tool was a 38-items researcher- made questionnaire. The survey questions were designed inspired by the agility capabilities model by Khavari and colleagues (2016) and Fathian, M., Sheikh(2012) past researches on information technology capabilities in the organization. Content validity of the questionnaire was confirmed by the experts and the questionnaire reliability was obtained based on Cronbach alpha 87% for Agility questionnaire and 81% for information technology questionnaire .The data analysis was performed based on structural equation modeling using LISREL software. The results showed that the impact of information technology on organizational agility was 63%. Although architectural components of information technology, IT infrastructure, IT human resources (users and administrators) and network security were introduced as IT capabilities in the organization, as well as the integrity of the universities human resources, cooperation between universities, the acceleration of academic processes, flexibility, responsiveness and the culture of the capabilities changes of an agile university were also presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Universities Agility
  • Information Technology