رابطه ی دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه علوم تربیتی

3 استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی انجام گرفت. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی - همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل 630 نفر کارمندان دانشگاه ارومیه، بود تعداد 230 نفر آن‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز با استفاده از سه پرسشنامۀ استاندارد دیپلماسی علم و فناوری مقیمی (1395)، چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) و سواد اطلاعاتی نیک پور (1390) جمع‌آوری و با استفاده از آزمون آماری مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (pls) برای فرضیه‌های پژوهشی تجزیه‌و تحلیل شدند. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و روایی همگرا و پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شده اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که دیپلماسی علم و فناوری توان تبیین تغییرات چابکی سازمانی را به میزان 41 درصد را در جهت مستقیم دارد. از سوی دیگر دیپلماسی علم و فناوری به میزان 72 درصد از واریانس سواد اطلاعاتی را در جهت مستقیم دارا می‌باشد. از دیگر یافته‌های این تحقیق این است که سواد اطلاعاتی با چابکی سازمانی رابطه‌ای معنادار و مثبتی دارد و 60 درصد از تغییرات چابکی سازمانی را سواد اطلاعاتی تشریح می‌نماید. دیپلماسی علم و فناوری توان تبیین چابکی سازمانی از طریق نقش میانجی سواد اطلاعاتی را به میزان 43درصد را دارد. با توجه به نتایج آماری، کلیه فرضیات تحقیق تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between science and technology diplomacy and organizational agility by mediating information literacy

نویسندگان [English]

  • mohammad farokhi 1
  • Alireza ghaleei 2
  • Hasan Ghalavandi 3
1 Urmia University
2 Faculty member
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between science and technology diplomacy and organizational agility by mediating information literacy. This study, application and, descriptive – correlation. The population universe of this research included 630 people the employees of Urmia University, That 230 person of them were selected through random sampling . Required data were collected using three standard questionnaires of science and technology diplomacy (1395), organizational agility Sharifi and Zhang (1999) and information literacy of Nikpour (2011) and by using statistical analysis of structural equation modeling with the method of partial least squares (pls) for the research hypothesis were analyzed. Validity of the questionnaire was confirmed through content and convergent validity and reliability of the questionnaires through Cronbach's alpha and combined reliability. The results showed that science and technology diplomacy has the ability to explain organizational agility changes by 41 percent in direct direction. On the other hand, science and technology diplomacy account for 72% of the information literacy variance in direct direction. Another finding of this research is that information literacy has a meaningful and positive relationship with organizational agility, and 60 percent of organizational agility change outlines information literacy. Diplomacy of science and technology can explain the agility of the organization through the role of mediator of information literacy by 43%. Regarding the statistical results, all the assumptions of the research were confirmed .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy of science and technology
  • Organizational Agility
  • information literacy