شناسایی عوامل تاثیرگذار بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند شهر بهارستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه مدیریت آموزشی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر ، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

چکیده

در این مطالعه به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند پرداخته شد. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی ناحیه 1 شهرستان بهارستان به تعداد 584 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 232 نفر در نظر گرفته شد و برای نمونه‌گیری از روش تصادفی طبقه‌ای بر اساس جنسیت معلمان استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای محقق ساخته در مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت می باشد که جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که با اندازه گیری جهت متغیرهای پرسشنامه مقدارش 851 /0شد. همچنین برای انجام روایی پرسشنامه از روش دلفی توسط خبرگان و اساتید مورد تایید قرار گرفت.برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش منجر به شناسایی 12 عامل با عناوین مهارت های مدرسان و عوامل اداری، آموزشی،فنی و تکنولوژیکی ،تجهیزات و امکانات ،مالی واعتباری،انگیزشی ،حمایت مدیران،دریافت استانداردهای آموزشی ،فرهنگی واجتماعی ،حقوقی و اداری، ، مهارت اولیا و دانش‌آموزان و راهبردی گردید که در مجموع این 12 عامل 796 /78درصد واریانس کل عوامل را تبیین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Effective factors of E- learning in intelligent schools OF Baharestan

نویسندگان [English]

  • homa ghafourian 1
  • Maryam Mohammad Taheri 2
1 Assistant Professor of Educational management Department, of Educational science & Psychology Faculty, of Islamic Azad University, of Eslamshahr, Iran
2 PhD student of educational management
چکیده [English]

This study identifies key factors that affect E-Learning learning in intelligent schools. The applied research method was descriptive-survey. The statistical population of the study, include all primary school teachers in district 1 of Baharestan city consist of 584 people. The sample size consisted of 232 persons based on the Cochran formula; and random sampling method based on teachers’ gender was used. The data gathering instrument was a researcher-made questionnaire according to 5-person Likert scale with a Cronbach confidence coefficient of 0.851. To analysis data, exploratory statistical analysis was used. Also to conduct the validity of the questionnaire the Delphi method was used.
The results of the research identified 12 factors : Instructors and Administrative agent’s Skills, Pedagogical, Technological, Equipment & Facilities, Finance & Credit, Motivational, Managers’ Support, 8-Getting Educational Standards, Social & Cultural, Legal & Official, Skills for Parents and Students, Strategy. In total, these 12 factors account for 78.796% of total variance of factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "e-Learning"
  • "Intelligence school
  • "information technology"