رابطه بین سواد اطلاعاتی و نگرش نسبت به فناوری اطلاعات (با تأکید بر اینترنت و رایانه) با خود تنظیمی تحصیلی دانشجو معلمان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان گرگان

2 علوم تربیتی، آموزش عالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام خمینی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه بین سواد اطلاعاتی، نگرش نسبت به فناوری اطلاعات (با تأکید بر اینترنت و رایانه) با خود تنظیمی تحصیلی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل 65۴ نفر از دانشجو معلمان مقطع کارشناسی رشته‌ی علوم‌تربیتی ورودی سال‌های 96- 94 دانشگاه فرهنگیان گرگان بود، که تعداد 242 نفر از آنان بر اساس جدول کرجسی و مورگان، با روش نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های، خود‌تنظیمی تحصیلی (ASQ)، پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی و پرسشنامه نگرش نسبت به فناوری اطلاعات بهره گرفته شد، همچنین، داده‌ها با مدل تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که امروز فراگیران رایانه را جزیی اساسی در فرآیند یادگیری خویش تلقی می‌کنند و معتقدند که وجود رایانه و فناوری‌های همراه آن به جزیی جدایی‌ناپذیر از فرآیند آموزش و یادگیری تبدیل شده است و از میان 5 مؤلفه سواد اطلاعاتی تنها مؤلفه‌ی تبادل اطلاعات رابطه مثبت و معناداری با خود‌تنظیمی تحصیلی دارد، همچنین هر دو مؤلفه نگرش نسبت به فناوری اطلاعات نیز رابطه مثبت و معناداری با خود تنظیمی تحصیلی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information Literacy and Attitude towards Information Technology (with emphasis on the Internet and computer) with self-regulation of student teachers: Case study Farhangian University of Gorgan

نویسندگان [English]

  • Alireza Badele 1
  • Mojtaba Tajari 2
  • Tayyebe Tajari 3
2 Education, Higher Education, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Imam Khomeini Campus, Gorgan, Iran
چکیده [English]

the purpose of this study was to investigate the relationship between information literacy and attitude towards information technology (with an emphasis on the Internet and computer) with academic self-regulation. The statistical population of this study consisted of 654 B.A. students of educational science from 2015 to 2017 Farhangian University of Gorgan, which 242 of them were selected according to the table of Krejci and Morgan, by systematic random sampling. Data was collected using academic self-regulation questionnaires (ASQ), information literacy measurement questionnaire and attitude towards information technology questionnaire. Also, the data were analyzed by multiple linear regression analysis. The findings showed that Today, computer learners are regarded as an essential part of their learning process and believe that the existence of the computer and its associated technologies has become an integral part of the learning process. Among the 5 components of information literacy, only the component of information exchange has a positive and significant relationship with academic self-regulation; moreover, both components of attitude toward information technology showed a positive and significant relationship with academic self-regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Self-regulatory
  • information literacy
  • Attitude towards Information Technology
  • Farhangian University