نقش هوشمندسازی مدارس بر هوش اجتماعی، هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر هوشمندسازی مدارس بر هوش اجتماعی، هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان در شهرگرگان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی، از نوع علی- مقایسه‎ای است. جامعه آماری شامل دانش‎آموزان دبیرستان‎های شهر گرگان می‎باشد. حجم نمونه، بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 301 نفر برآورد شد که به روش تصادفی خوشه‎ای انتخاب شدند. ابزار جمع‎آوری داده‎ها، پرسش‎نامه هوش اجتماعی ترومسو و پرسش‎نامه هوش معنوی عبدالله‎زاده بود. پیشرفت تحصیلی نیز بر اساس معدل امتحان نهایی سال سوم دبیرستان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‎ها به کمک نرم‎افزار SPSS و با استفاده از آزمون‎های آماری تی گروه‎های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته‎ها نشان داد که بین هوش اجتماعی و هوش معنوی دانش‎آموزان مدارس عادی و هوشمند تفاوت وجود دارد، به طوری که دانش‎آموزان مدارس هوشمند دارای هوش اجتماعی و هوش معنوی بالاتری بودند؛ اما، تفاوت معناداری بین پیشرفت تحصیلی دو گروه مشاهده نشد. هم‎چنین، یافته‎ها نشان داد که پیشرفت تحصیلی با هوش اجتماعی و ابعاد آن رابطه معناداری ندارد ولی با هوش معنوی و ابعاد آن همبستگی معناداری نشان داد. نتیجه آنکه حضور دانش‎آموزان در مدارس هوشمند می‎تواند موجب رشد بهتر هوش اجتماعی و هوش معنوی آنها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Intelligentizing Schools on Social Intelligence, Spiritual Intelligence and Students' Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Taraneh Enayati 1
  • alireza alipour 2
  • Abdoreza Toomaj 3
1 Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 naval science university
3 Graduated Master of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of school intelligence on social intelligence, spiritual intelligence and academic achievement of students in urban areas. The descriptive research method is of causal-comparative type. The statistical population consists of high school students in Gorgan city. The sample size, based on Krejcy and Morgan tables, was estimated to be 301 people selected randomly by cluster sampling. Data collection tools were Trumsu's social intelligence questionnaire and Abdollahzadeh's spiritual intelligence questionnaire. Academic achievement was also assessed based on the final grade of the third year of high school. Data were analyzed by SPSS software using t-test and independent Pearson correlation coefficient. The findings showed that there is a difference between the social intelligence and spiritual intelligence of ordinary and intelligent students, so that intelligent school students had higher social intelligence and spiritual intelligence; however, there was a significant difference between the academic achievement of the two observation groups Failed. Also, the findings showed that academic achievement with social intelligence and its dimensions did not have a significant relationship but with spiritual intelligence and its dimensions showed a significant correlation. The result is that the presence of students in intelligent schools can lead to better social intelligence and spiritual intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart schools
  • Social intelligence
  • spiritual intelligence
  • Academic Achievement