چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر آگاهی از تجارب زیسته اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مفهوم آموزش الکترونیکی و چالش‌های آن است. در این راستا از رویکرد پژوهش کیفی- پدیدارشناسی استفاده شد. میدان پژوهش، دانشگاه تهران بود. نمونه پژوهش10نفر اساتید با تجربه و 10 نفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دوره های آموزش الکترونیکی در سال1396_1397 بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و ملاک محور تا حد اشباع نظری ادامه یافت. برای گردآوری داده از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. در مجموع 8 مضمون و30 خرده مضون شناسایی شد. جهت ارزیابی یافته‌های پژوهش با استفاده از مطالعه و بررسی مستمر داده‌ها، بازنگری و تجزیه و تحلیل انجام شده توسط همکاران استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد برداشت و تصور اساتید با دانشجویان در قسمت مربوط به چالش‌های اساتید و دانشجویان متفاوت است و هر یک از دو گروه چالش‌هایی را یادآور شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Electronic Learning: a study with phenomenological approach

نویسندگان [English]

  • Ali Zarei 1
  • Marziye Dehghani 2
1 Graduate Student of Adult Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Member of the faculty member of the Department of Methods and Curriculum of the University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide an overview of the experiences of masters and graduate students from the concept of e-learning and its challenges. In this regard, the qualitative-phenomenological research approach was used. Research Area, University of Tehran. The research sample consisted of 10 experienced faculty members and 10 graduate students of e-learning courses in 1396-1393, which continued through the purposeful and criterion sampling to theoretical saturation. Semi-structured interviews were used to collect data. To analyze the research data, a seven-stage clayey method was used. A total of 8 themes and 30 sub-topics were identified. To evaluate the findings of the research, using a continuous study and review of data, the review and analysis used by colleagues was used. Findings of the research showed that faculty members 'perceptions and impressions are different in terms of faculty and students' challenges, and each of the two groups reminded the challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Learning
  • online graduate
  • students’ perception