رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی با چشم انداز زمانی و بهداشت روانی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه تجربه افراد از روانشناسی زمان سبک زندگی را تغییر داد و بسیاری از روابط میان آنها هنوز ناشناخته است. هدف پژوهش، بررسی رابطه بین اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی با چشم‌انداز زمانی و رفتارهای بهداشتی در دانشجویان بود. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، تعداد 1730 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد جویبار بودند. 317 نفر نیز به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (بر حسب مقطع تحصیلی) انتخاب شدند. هر آزمودنی پرسشنامه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی، چشم انداز زمانی و رفتار‌های بهداشتی را تکمیل کرد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میان شبکه‌های اجتماعی مجازی‌ و چشم‌انداز زمانی گذشته‌گرای منفی، حال‌گرای لذت‌طلب، حال‌گرای تقدیرنگر، رابطه مثبت و با گرایش آینده‌گرا رابطه منفی وجود دارد و 1% کاهش اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی‌، 18% بر میزان رفتارهای بهداشتی افزود؛ و افزایش چشم انداز زمانی نیز رفتارهای بهداشتی را افزایش داد و بالعکس. نتیجه‌گیری: چشم‌انداز زمانی عامل کلیدی در سوءمصرف شبکه‌های اجتماعی است زیرا با افزایش آینده‌گرایی، آموزش به تأخیر-انداختن لذت فوری و توجه به پیامدهای اعمال حال حاضر می‌تواند به افزایش رفتاری‌های بهداشتی و به طبع کاهش اعتیاد به فضای مجازی، به دانشجویان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of addiction to virtual social networks with time perspective and mental health of students

نویسندگان [English]

  • Ramazan Hassanzadeh 1
  • Fahimeh Ghasemi 2
1 Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction: Today's university education is characterized by rapid and unpredictable changes in the personal experience of individuals. The experience of individuals has changed the psychology of lifestyle time, and many of the relationships between them are still unknown. The purpose of this study was to investigate the relationship between addiction to virtual social networks with time perspective and health behaviors in students. Method: The research method is descriptive correlational. The research population was 1730 students of Joybar Azad University in 1396. 317 people were selected by stratified random sampling method (by grade). Each subject completed the questionnaire of addiction to virtual social networks, time perspective and health behaviors. Results: The results showed that 1% decrease in addiction to virtual social networks, 24% on time spell and 18% on health behaviors, and also increase the amount of time perspective, increase the level of health behaviors. And vice versa. Conclusion: Time lag is a key factor in the abuse of social networks, because with the increase of futurism, learning to delay immediate pleasure and paying attention to the consequences of current practices can lead to increased health behaviors Reducing addiction to cyberspace helped students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • Virtual social networks
  • time perspective
  • mental health
  • Students