نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته بهسازی منابع انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر کاربردی و با هدف بررسی نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش بر اساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی و به روش تحلیل مسیر بوده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش را کلیه بهورزان شهرستان ارومیه تشکیل دادند. نمونه آماری 230 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری اطّلاعات سه پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی کارول (1991) با ضریب آلفای کرونباخ 70/0، مدیریت دانش پژوهان (1387) با ضریب آلفای کرونباخ 79/0 و فناوری اطلاعات رهنورد آهن (1389) با ضریب آلفای کرونباخ 72/0 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده برازندگی مدل مفهومی و تأیید آن برای جامعه بهورزان ارومیه است. نتایج نشان داد اثر مستقیم متغیر مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطلاعات (79/0) و با توجه به مقدار (25/7= t) در سطح 00/0 معنی دار است. اثر مستقیم فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (61/0) و با توجه به مقدار (36/4= t) در سطح 01/0 معنی دار است. اثر غیرمستقیم مسئولیت اجتماعی بر مدیریت دانش برابر با 48/0 و با توجه به (54/6= t) در سطح 00/0 معنی دار است. با توجه به اینکه این اثر غیرمستقیم از طریق فناوری اطلاعات انجام می‌گیرد، می‌توان گفت که این متغیر نقش واسطه‌ای را در میان مسئولیت اجتماعی و مدیریت دانش ایفا می‌کنند. بنابراین در سازمان‌های خدماتی افراد را در حین آموزش‌های ضمن خدمت مسئولیت پذیرتر بار آورند و فناوری اطلاعات را به آنها آموزش داده و مسئولیت به افراد واگذار کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of information technology mediator in determining the status of knowledge management based on social responsibility of health care providers in health centers

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moeini kia 1
  • Sakineh Jafari 2
  • Ramin Gharibzadeh 3
  • Ghasem Rahimi Aval 3
  • Mahdi Ebrahimi 4
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Semnan University, Semnan, Iran
3 Ph.D. Student, Department of Educational Management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
4 Graduate Student, Human Resource Improvement, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research is an applied research aimed at investigating the role of information technology mediator in determining the status of knowledge management based on the social responsibility of health care providers in the health care centers and through path analysis. The population under study in this study was all kidneys in Urmia city. A sample of 230 people was selected using random access sampling method. To collect data, three standard questionnaires of Carole's social responsibility (1991) with Cronbach's alpha coefficient of 0.70, scholarship management (2008) with Cronbach's alpha coefficient of 0.79 and Iron information technology (2010) with Cronbach's alpha of 0.72 Is. Structural equation model is used for analysis. The results show the fitness of the conceptual model and its confirmation for the Orumieh Behvarz community. The results showed that the direct effect of social responsibility variable on information technology (0.79) and significance (t = 7.25) was significant at the level of 0.00. The direct effect of information technology on knowledge management (0.61) and significance (t = 4/36) is significant at the level of 0.01. The indirect effect of social responsibility on knowledge management is 0/48 and with respect to (t = 6/54) at the level of 0/00. Given this indirect effect through information technology, it can be said that this variable plays a mediating role among social responsibility and knowledge management. Therefore, in service organizations, individuals are more responsible at the time of in-service training, providing them with information technology and transferring responsibility to individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Knowledge management
  • Social Responsibility
  • health workers