تاثیر چندرسانه ای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

3 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر چندرسانهای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران بود. روش تحقیق پژوهش شبه‌آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی مدارس سبز تهران که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‌داد. در نمونه‌گیری از روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد و به‌صورت تصادفی 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایش از چندرسانه ای محقق ساخته و گروه کنترل از روش سنتی استفاده شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: 1- آزمون یادگیری محقق ساخته 2- پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس. داده‌های حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس به کمک نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانی که با استفاده از چندرسانه ای محیط زیستی، آموزش‌دیده بودند با 95% اطمینان بیشتر از دانش‌آموزانی بود که با روش متداول مدرسه آموزش‌دیده بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of teaching by environmental multimedia on learning and motivation of third grade elementary students of Tehran's green schools

نویسندگان [English]

  • Behnam Taghipour 1
  • khadijeh aliabadi 2
  • Saeed Pourroostaei Ardakani 3
1 Master of Educational Technology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Educational Technology, Allameh Tabatabaie University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Educational Technology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of teaching by environmental multimedia on learning and motivation of third grade elementary students of Tehran's green schools.‎ The method was quasi - experimental design of pre-test and post-test with control group.‎ The population was consisted of all Tehran's green schools in third grade boys that were studying in 1394-95.‎ Method that used in the sample selection procedure has been random multistage cluster sampling.‎ then randomly assigned 20 numbers in the experimental group, in a class and 20 in the control group were in other class.‎ Then a group under the first level of the independent variable (through a multimedia presentation method) and the other group at another level of the independent variable (School conventional method) were used.‎ The research's tools including: 1) test learning topics pollution and water conservation methods of that is developed by the researcher 2) Hermans's motivation of achievement questionnaire.‎ The resulting data were analyzed by analysis of covariance in SPSS software.‎ The results have shown that learning and motivation of achievement of students that was educated by training environmental multimedia in a %95 confidence interval is more than students that was educated by common method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia
  • Teaching by Environmental
  • Learning
  • motivation