تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال 1397 بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به تعداد 400 نفر بود. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 205 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش‌های گرد‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی بود. ابزار گرد‌آوری اطلاعات برای فناوری اطلاعات از پرسشنامه استانداد مقیمی و همکاران (1391) با پایایی 79/0 و برای خودکارآمدی از پرسشنامه جینک و مورگان (1999) با پایایی 81/0 و برای سازگاری اجتماعی از پرسشنامه پیکل و ویسمن (1999) با پایایی 87/0استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها توسط کارشناسان و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی(جداول توزیع فراوانی، نمودارهای ستونی و میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون‌ کلموگروف اسمیرنوف و آزمون t ) باکمک نرم‌افزار SPSS انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازگاری دانشجویان تاثیر مثبت و معنادار داشته است. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی دانشجویان تاثیر مثبت و معنادار داشته است. خودکارآمدی بر سازگاری دانشجویان تاثیر مثبت و معنادار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Information and Communication Technology on Student Self-Efficacy and Social Adjustment

نویسنده [English]

  • Maryam Taghvaee yazdi
Associate Professor, Faculty Member of Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effect of information and communication technology on self-efficacy and social adjustment of female students of Islamic Azad University, Sari University in Sari. The present study was applied in terms of purpose and in terms of collecting descriptive information of correlation type. The statistical population consisted of 400 female students of Islamic Azad University of Sari, Faculty of Humanities. A simple random sampling method was used and 205 people were selected as the sample using Krejcy & Morgan table. The methods for collecting library and field information were. The data gathering tool for information technology was a standard questionnaire by Moghimi et al. (2012) with a reliability of 0.79 for self-efficacy of Jink and Morgan (1999) and 0.81 for social self-efficacy (Pique and Visman (1999) questionnaire for reliability). 0.87 was used. Validity of the questionnaires was confirmed by experts and experts. Data analysis was performed using descriptive statistics (frequency distribution tables, columnar and mean, standard deviations) and inferential (Kolmogorov-Smirnov test and t-test) by SPSS software. The research findings showed that ICT has a positive and significant effect on students' adaptation. Information and communication technology has had a positive and significant effect on student self-efficacy. Self-efficacy has a positive and significant effect on students' adaptation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • Self-efficacy
  • social adjustment