شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس بر اساس تکنیک AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه برنامه‌ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس و اولویت بندی آنها در سطح دبیرستان های مرحله اول شهر بابل از دیدگاه مدیران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع زمینه یابی بوده است. به منظور دست یافتن به هدف، چالش های هوشمند سازی مدارس در چهار دسته عوامل انسانی، زیر ساختی و فنی، اقتصادی و عوامل فرهنگی-آموزشی بعنوان مدل مفهومی تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران دبیرستان های مرحله اول شهر بابل در نظر گرفته شد که تعداد آنها 27 نفر بوده است. به دلیل تعداد کم افراد نمونه گیری انجام نشده و نظر کل افراد جامعه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان حوزه آموزش و پرورش پرسشنامه های مربوطه تهیه گردید. از آنجا که اجزاء متغیرهای مورد اندازه‏گیری از ادبیات موضوعی تحقیق گرفته شد و توافق خبرگان امر در مورد آنها ابتیاع شده بود پرسشنامه دارای اعتبار بوده است. ضریب آلفای کرونباخ (88/0) محاسبه شد و این بدین معنی بود که قابلیت اعتماد پرسش‌نامه در حد قابل قبولی بوده است. با جمع‏آوری داده‏ها و اطلاعات مورد نیاز، در قالب روش تحقیق کتابخانه‏ای و میدانی، و نیز استفاده از تکنیک AHP ، به تعیین چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس و اولویت بندی آنها پرداخته شد. در نتیجه «عوامل زیرساختی و فنی» اولین رتبه ، «عوامل انسانی» دومین رتبه، «عوامل فرهنگی- آموزشی» سومین رتبه و «عوامل اقتصادی» چهارمین رتبه را دارا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and rank the challenges faced by school intelligence based on the AHP technique

نویسندگان [English]

  • Seyede Marziyeh Moosavi bideleh 1
  • Vahid Fallah 2
  • Tooran Soleymani 3
1 Ph.D. student of Educational Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardebil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Curriculum Planning, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Curriculum Planning, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardebil, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is identifying smart schools challenges and prioritizing them in the first level of Babol High School from manager’s perspective. This research is applicable in term of purpose and descriptive and survey study in term of methodology. In order to achieve goal, Smart schools challenges are examined in four categories of human, infrastructure and technical, economical and cultural-educational factors as the conceptual model of study. Statistical Society of research is all of first level high school administrators in Babol which are 27 numbers. Due to low number of individuals, sampling was not done and the entire population was studied. According to education & training experts opinions relevant questionnaire was prepared. The questionnaire is valid since measured variables components were taken from research literature and all experts were agreeing about them. Cronbach's alpha coefficient was calculated (0/88) and this means that the reliability of the questionnaire was acceptable. AHP technique is used to determine smart schools challenges and prioritizing them by gathering data and required information, in the form of library and field research. As a result of the research "infrastructure and technical factors" as the first rank "human factors" second "cultural and educational factors" third and "economic factors" became fourth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Schools
  • AHP technique