بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره‌برداری از مدل ارزش‌گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 عضو هیأت علمی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف پژوهش ارزیابی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره‌برداری از مدل ارزش‌گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها، مقایسه ای است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مدل ارزش‌گذاری فناوری اطلاعات سبز استفاده شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها، از متخصصان موضوعی و به‌منظور بررسی پایایی، ضریب آلفای کرون باخ استفاده شد. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمام کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 37 نفر و روش نمونه‌گیری از نوع سرشماری بوده است. یافته‌ها نشان داد بین دیدگاه مدیران و کتابداران در خصوص عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از مدل ارزش‌گذاری فناوری اطلاعات سبز در تمامی عوامل( به‌جز عامل رضایتمندی) و سطح مورد انتظار تفاوت معنی‌دار وجود دارد؛ همچنین دیدگاه مدیران و کتابداران در خصوص کلیه عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از مدل ارزش‌گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه‌ها یکسان بوده است؛ و این دیدگاه باسابقه کار و مقطع تحصیلی متفاوت هم یکسان بوده فقط در ویژگی جمعیت شناختی جنسیت در خصوص عامل رضایتمندی بین نظرات مدیران و کتابداران تفاوت وجود داشت.لذا،کتابخانه‌های دانشگاهی می‌توانند با بهره‌برداری از استراتژی مدل ارزشی فناوری اطلاعات سبز بین جامعه مخاطبان خود، به توسعه و پایداری محیط‌زیست نیز دامن زنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess managers’ and libraries’ point of view about exploiting the model value of Green IT in IAU libraries in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • kobra gooran 1
  • safiyeh tahmasebi limooni 2
  • saloomeh tahmasebi 3
1 Ph.D. Student, Department of Information Science and Knowledge, Babol Unit, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor of Information Science and Dentistry, Babol Unit, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Faculty Member, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of the study is to assess managers’ and libraries’ point of view about exploiting the model value of Green IT in IAU libraries in Mazandaran province. The purpose of the study is applied and the method is comparative. In order to collect data we used Green IT model value Questionnaire. The validity of questionnaire estimated by theoretical experts and for the purpose of final evaluation, Cronbach’s alpha coefficient were used. The research community is 37 persons from all the librarians of IAU central libraries in Mazandaran province. The sampling method was census. The findings suggested that there is a significant difference between managers and libraries point of view regarding the effective factors on exploiting the model value of Green IT in all cases except satisfaction and the expected average level. Also the point of view of all librarians and managers was the same about all effective factors on exploiting Green IT model value in libraries. The point of view of managers with different job records and different degrees was also the same except demographic characteristics of gender in satisfaction. So academic libraries can improve the development and sustainability of the environment by exploiting the Green IT model value strategy between the audience of their community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green IT
  • Model value
  • Academic library