تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی مدارس (مورد مطالعه: مدیران و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی پردیس شهید صدوقی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه و دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کاربران (مدیران و معاونین اجرایی) مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه به تعداد 281 نفر می باشد. بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی ساده، 162 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی پرسشنامه نیز، به‌دست آمدن مقدار 78/0 برای آلفای کرونباخ، حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه می‌باشد. مبنای کار مدل سروکوال و برای محاسبه میانگین و انحراف معیار ادراکات و انتظارات، آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها، بررسی معناداری شکاف و مشخص ساختن ترتیب شکاف از تکنیک‌های آمار توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار SPSS 20 استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین انتظارات و ادراکات کاربران شکاف وجود دارد. بنابراین نیاز به طراحی مجدد سیستم دانش آموزی بر اساس انتظارات کاربران احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze the gap between users' expectations and perceptions of school student information systems (Case study: Managers and Executive deputies of elementary schools in Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Khaled Ghafouri 1
  • Bibi Eshrat Zamani 2
  • mohammad sadegh karimi 3
  • Mitra Mirzaaghaeekiyaklaie 1
1 Ph.D. Student of Educational Management, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Professor, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Farhangian university Lecturer and Doctoral student of Educational Management student at University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the gap between expectations and perceptions of users of the student information system. The research is applied in terms of purpose, and in terms of data collection method, is descriptive-survey. The statistical population of the study consisted of the users (Managers and Executive deputies) of the elementary schools of Kermanshah city with 281 people. According to Morgan table, 162 of them were selected as sample. The questionnaire was used as a data gathering tool. Content validity of the questionnaire was confirmed by the professors. To verify the reliability of the questionnaire, the value of 0.78 for Cronbach's alpha indicates that the questionnaire is acceptable. The basis of the servqual model and the descriptive and inferential statistics techniques used in SPSS 20 software was used to calculate the mean and standard deviation of perceptions and expectations, normal distribution of data, a meaningful gap analysis, and descriptive statistics. Research findings suggest that there is a gap between users' expectations and perceptions. Therefore, the need to redesign the student system is felt based on user expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information systems
  • student system
  • gap analysis
  • Elementary schools