مقایسه تاثیر تحمل پریشانی و هراس اجتماعی بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه امام خمینی قزوین، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مشاور خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر تحمل پریشانی و هراس اجتماعی بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش علی – مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه و هنرستان شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بود که با استفاده از فرمول کوکران و با روش طبقه‌ای نسبتی، 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی، مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر و پرسشنامه هراس اجتماعی کانر استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانووا) و آزمون تجزیه تابع تشخیص تحلیل شدند. یافته‌های مانووا نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه با استفاده زیاد و کم زیاد از شبکه‌های اجتماعی در تمام مولفه‌های تحمل پریشانی (تحمل، جذب، ارزیابی و تنظیم) و هراس اجتماعی (ترس و اجتناب) وجود داشت و دانش‌آموزان با استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی ، تحمل پریشانی کمتر و هراس اجتماعی بیشتری داشتند. همچنین تجزیه تابع تشخیص، به یک تابع تشخیص معنادار منجر شد که طبق این تابع مؤلفه تنظیم، جذب، ارزیابی از تحمل پریشانی و مؤلفه ترس و اجتناب از هراس اجتماعی، دارای بالاترین توان در تمایز دو گروه از دانش‌آموزان بودند. براساس نتایج حاضر، تحمل پریشانی و هراس اجتماعی از عوامل مرتبط با استفاده از شبکه‌های اجتماعی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Distress Tolerance and Social Phobia on the Rate of Student Use Virtual Social Networks

نویسندگان [English]

  • Naiereh sadat Rowhany 1
  • Mehri Seyed Mousavi 2
  • Masoumeh Gorji 3
  • zobair samimi 4
1 M.A in Psychology, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini University of Qazvin, Qazvin, Iran
2 MA in Personality Psychology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Ssss
3 MA in Family Counseling, Tehran South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 PhD student of Educational Psychology, Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was the Comparison of the effect of distress tolerance and social phobia on the rate of student use virtual social networks. The method of this study was causal-comparative. The statistical population was all high school girls’ students in Tehran city who were studying in the academic year of 2018-2019.A sample of 385 individuals was selected through Cochran formula and Stratified sampling. Data were gathered using the questionnaire of the use of virtual social networks, simons and gaher distress tolerance scale, and conner's social phobia questionnaire. Data were analyzed using the discriminant function analysis. The results of discriminant analysis indicated one significant component. According to the recognized component, regulation, absorption, evaluation related to distress tolerance and fear and avoidance related to social phobia had the highest ability to differentiate between two groups of students. Also, the majority of the students with high use of virtual social networks and the highest percentage of recognition (69.2%) were correctly distinguished from other students and 66/9% of the subjects in the two groups were classified according to the obtained function correctly. The results of this classification indicated the ability of these variables in distinguishing between students with Different rates of using virtual social networks. Based on the present results, distress tolerance and social phobia factors related to the use of social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Use of social networks
  • Tolerance of distress
  • Social phobia
  • Students