شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر کیفیت سامانه‌های جامع آموزشی مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی‌ تهران

چکیده

سامانه‌های جامع آموزشی دانشگاهی، جایگاه مهم و کلیدی در نظام آموزش عالی کشور داشته و نقش مهمی در پاسخگویی به تقاضای فزاینده خدمات در مجموعه‌های آموزش عالی، افزایش رضایتمندی، بهبود بهره‌وری ارایه خدمات و توسعه دولت الکترونیک ایفا می‌کنند. این سامانه‌های اطلاعاتی، امروزه به یکی از اجزای جدایی ناپذیر صنعت آموزش تبدیل شدهاند و ارتقای مداوم آنها لازمه توسعه کمی و کیفی تحصیلات عالی در کشور به حساب می‌آید. بر این اساس، وجود مدلهایی که بتواند به صورت دوره‌ای، کیفیت این سامانه‌ها را ارزیابی نموده و شکافهای احتمالی را در جهت ارتقای این سامانه‌ها آشکار سازد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
هدف این مقاله، ارایه یک مدل ارزیابی کیفیت سامانه‌های جامع آموزشی است که بر اساس آن امکان سنجش و ارتقای دائمی این سامانه‌ها فراهم آید. در این راستا، با مرور جامع ادبیات موضوع، معیارهای ارزیابی سامانههای جامع آموزشی شامل محتوا، انعطاف‌پذیری، سهولت کاربری، خدمات کاربری، ساختار تشکیلاتی و شکل ظاهری شناسایی و به همراه 42 شاخص زیرمجموعه با نظر خبرگان نهایی شد. با طراحی پرسشنامه نیمه‌ساختاریافته به صورت مطالعه موردی در دانشگاه جامع علمی کاربردی، اهمیت و ارتباط میان شاخص‌ها و عوامل بررسی و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی، روایی سازه‌ها مورد آزمون قرار گرفت. سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری ارتباط میان عوامل، مدل‌سازی شد. نتایج بررسی نشان می‌دهد که عوامل شکل ظاهری، سهولت و خدمات کاربری و انعطاف‌پذیری به صورت مستقیم و عوامل محتوا و ساختار تشکیلاتی به صورت غیرمستقیم بر کیفیت سامانه‌های جامع آموزشی، تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and modeling of factors affecting the quality of comprehensive educational systems, Case Study: University of Applied Science & Technology

نویسندگان [English]

  • Zahra Ashtari 1
  • Maryam Mollabagher 2
1 Iran University of Science and Technology School of progress engineering, Iran, Tehran
2 University of applied science and technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Academic comprehensive educational systems have important role in the country's higher education system and play an important role in responding to the increasing demand for services in higher education colleges, increasing satisfaction, improving service productivity for the development of e-government. These information systems have become an integral part of the education industry today, and their continuing promotion is necessary for the development of the quality and quantity of higher education in the country. Accordingly, the existence of models that can periodically assess the quality of these systems and reveal potential gaps in order to promote these systems is inevitable.
The purpose of this paper is to provide a comprehensive quality assessment system for comprehensive educational systems that allows for the continuous measurement and upgrading of these systems. In this regard, through comprehensive literature review, the criteria for evaluating comprehensive educational systems including content, flexibility, ease of use, user services, organizational structure, and apparent form were identified, along with 42 subscriber indexes with final experts opinion.
By designing a semi-structured questionnaire in the form of a case study in Applied Scientific University, the importance and relevance of the indicators and factors were investigated. Using confirmatory factor analysis, the validity of the constructs was tested. Then, using the structural equation method, the relationship between factors was modeled.
The results of the study show that the factors of appearance, convenience and user services and flexibility are directly affected by the content and organizational structure indirectly affect the quality of comprehensive educational systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Educational System
  • Applied University
  • System Evaluation
  • Academic System