ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 هیات علمی واحد ساری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی وضعیت موجود اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و ارائه الگو در وضع مطلوب انجام گرفت. امروزه معماری سازمانی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مدیران اجرایی و مدیران اطلاعاتی مورد توجه قرار می دهند و رویکردی برای شناخت، مهندسی، مدیریت کلیه عناصر سازمان و ارتباطات آنها است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی و مبتنی بر تحلیل های کیفی و کمی با استفاده از روش اسنادی و روش دلفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونان و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران به تعداد 148 نفر می‌باشند که در سال 1397 مشغول به فعالیت بودند. پس از توزیع 148 پرسشنامه، 140 پرسشنامه قابل استفاده حاصل گردید. بنابراین حجم نمونه‌ی آماری برابر با 140 نفر در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 7 سوال استفاده شده است، ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برابر با 88/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها، شیوه‌های تحلیل اسناد و روش دلفی، با رویکرد تطبیقی و قیاسی با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که وضعیت جاری در اکثر ویژگی‌های همراستایی و همگرایی در حد متوسط بوده و باید بهبود پیدا نماید. از این‌رو مدل جدیدی مبتنی بر سرویس‌گرایی جهت ترسیم وضعیت آتی طراحی و با استفاده از روش دلفی ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for evaluating of the Alignment and convergence of enterprise architecture of Sports and Youth headquarters, Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Somayye Abolhasan Zade Zoeram 1
  • Mohammad hami 2
  • vahid Shojaei 3
1 Department of Sport Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, I.R. Iran
2 Department of Sport Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, I.R. Iran
3 faculty member of Islamic Azad university of Sari Branch
چکیده [English]

This study aimed to investigate the enterprise architecture (EA) of the status quo at the Sports and Youth General Directorate (SYGD), Mazandaran Province, in order to present a model of desirable situation. Today, enterprise architecture is one of the most practical enterprise solutions for aligning strategic of the information technology with enterprise business and also is powerful tool for organizing complex information systems. This research applied a descriptive-survey method based on quantitative and qualitative analysis using documentary and Delphi methods. The statistical population (n =148) of this study consisted of all managers, deputies and employees of Mazandaran SYGD, who were on occupation during 2018. After distributing 148 questionnaires, 140 available questionnaires were obtained, so the sample size was 140 people. Data were collected with a researcher-made questionnaire, Includes 7 questions. The reliability coefficient was 0.88 by Cronbach's alpha. The Delphi documentation and methodology has been done with an adaptive approach by using spss software for data analysis. The results show that the status quo is moderate in most of qualitative features of alignment and convergence and requires improvements. Therefore, a new service-based model was designed to draw the future status, which was evaluated using the Delphi method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise architecture
  • Sports and Youth General Directorate
  • Alignment and convergence