رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای، اضطراب اجتماعی و هیجانی خواهی با عملکرد تحصیلی نوجوانان: نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای، هیجانی خواهی و اضطراب اجتماعی با عملکرد تحصیلی: نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی در نوجوانان انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش مشتمل بر 200 نفر (99 پسر و 101 دختر) از دانش آموزان ناحیه 5 شهر اصفهان بود که براساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های خودکنترلی تانجی و همکاران (2004)، هیجان خواهی ماروین زاکرمن (1978)، اضطراب اجتماعی نوجوانان پاکلک (2004)، عملکرد تحصیلی فام و تیلور (۱۹۹۹)، اعتیاد به بازی های رایانه‌ای فرهادی (1395) بود. داده های جمع آوری شده از پرسشنامه‌‌ی پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی در معادلات ساختاری و با استفاده ازدو نرم افزار SPSS-22 وSmart_PLS-3 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که خودکنترلی توانسته رابطه‌ی بین اعتیاد به بازی های رایانه ای و عملکرد تحصیلی را تعدیل نماید و مقدار اثر تعدیل کنندگی به میزان 239/0 می باشد، بدین معنا که خودکنترلی در رابطه ی بین اعتیاد به بازی های رایانه ای و عملکرد تحصیلی نقش تعدیل کنندگی ایفا می‌نماید (05/0 p <)، در حالیکه نتوانسته رابطه‌ی بین اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی و رابطه بین هیجانی خواهی و عملکرد تحصیلی را تعدیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Computer Games Addiction, Emotional and Social Anxiety with Adolescent Academic Performance: the moderating role Self-Control

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Mansouri 1
  • Hadi Farhadi 2
1 Master of Public Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between addiction to computer games, emotional and social anxiety with academic performance: the role of self-control moderation in adolescents. The research design was a descriptive-correlational study. The statistical population of the study consisted of 200 students (99 boys and 101 girls) from 5th district students of Isfahan who were selected by available sampling method. The data collection tools consisted of Self-control questionnaire Tangjini et al. (2004), Emotionality Marvin Zuckerman (1978), social anxiety of adolescents in Paklak (2004), Pham and Taylor educational performance questionnaire (1999), addiction to Farhadi's computer games (2016), and researcher-made questionnaire Demographics were used as research tools. The collected data from the questionnaire were analyzed by least squares method in structural equations using SPSS-22 and Smart_PLS-3 software. The results of path analysis indicated that self-control has been able to modify the relationship between computer addiction and academic performance, and the amount of moderating effect is up to 239/0, that is, self-control in the relationship between computer addiction to computer games And educational performance play a moderating role (P <0.05), while it has not been able to modify the relationship between social anxiety and academic performance and the relationship between emotional and academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction to Computer Games
  • Emotional
  • Social anxiety
  • Academic Performance
  • Self-Control