اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر سواد رسانه ای بر میزان خلاقیت دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر سواد رسانه‌ای بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره پنجم ابتدائی بود، که از روش نمونه‌گیری هدفمند ۴۰ نفر از دانش‌آموزان پایه پنجم انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل(20 نفر) و آزمایش(20 نفر) قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، آزمون خلاقیت عابدی میباشد. روایی صوری و محتوایی این آزمون توسط اساتید راهنما و مشاور تایید و همچنین با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی محاسبه شد و میزان پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۸8/۰ به دست آمد. پس از اجرای پیش‌آزمون بر روی هر دو گروه، آموزش بوسیله بسته ی آموزشی مبتنی بر سواد رسانه ای طی شش جلسه 30 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل به‌دوراز متغیر مستقل قرار گرفت. پس از اتمام آموزش از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری در دو سطح توصیفی (شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده شده است. پس از تعدیل نمرات پیشآزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر خلاقیت ، سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری معنیدار است. یافته‌های پژوهش برتری خلاقیت دانش‌آموزانی را نشان داد که مطالب را از طریق بسته ی آموزشی مبتنی بر سواد رسانه ای دریافت کردند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Education Based on Media Literacy on the Creativity of Primary School Students

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Saleh Rad 1
  • Maryam Afzalkhani 2
  • Vahide Alipour 3
1 Master of Educational Planning, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
3 Assistant Professor and Faculty Member of Department of Educational Sciences, Payame Noor University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of media literacy education on the creativity of 5th grade students in the elementary school of Karaj. The research method was semi-experimental and the statistical population included all female students of the fifth grade of primary school in the city of Karaj in the academic year of 1396-97, Using purposive sampling, 40 students from the fifth-grade elementary school of Parvin Etesami School were selected and randomly assigned to control (20 subjects) and experimental (20 subjects). The tool for collecting data in this research is Abedi Creativity Test. The formal and content validity of this test was confirmed by supervisors and counselors and the reliability of the test was using Cronbach's alpha 0.88.After performing pre-test on both groups, education was conducted using a media-based educational package in six sessions of 30 minutes on the experimental group and the control group was assigned an independent variable. After completing the training, both groups were subjected to post-test. For data analysis, statistical methods have been used at two levels of descriptive (central and scattering indexes) and inferential (covariance analysis). The results showed that after adjusting the pre-test scores, the difference between the experimental group and the control group was significant in creativity, creativity, fluidity, expansion, initiative and flexibility. the research findings showed the superiority of students' creativity, which received content through media education packages, the results also indicated that media education Has been increased creativity in the components of fluidity, elaboration, initiative and flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational program
  • media literacy
  • Creativity
  • Students