تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان گلستان، گرگان، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 هنرآموز، آموزش و پرورش شهرستان علی آباد کتول، گلستان، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش به روش واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان شهرستان قدس استان تهران بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان قدس تهران بود. حجم نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، از بین مدارس شهرستان قدس، دبستان دخترانه کوثر انتخاب شد که 423 دانش‌آموز دارد و از بین پایه‌های اول تا ششم دبستان کوثر، پایه سوم به دلیل اینکه برای اولین بار با دسته‌بندی حیوانات و مهره‌داران آشنا می‌شوند، انتخاب شد، که 60 دانش‌آموز دارد و از بین این تعداد دانش‌آموز، دانش‌آموزانی که دارای معدل خیلی خوب، رده سنی 9 تا 10 سال و نمره انضباط خیلی خوب(توصیفی) بودند انتخاب شدند، که به طور کلی نمونه آماری 42 دانش‌آموز انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های انگیزش تحصیلی والرند (1392) و خودکارآمدی شر وهمکاران (1982) به ترتیب دارای 28 و 17 گویه بود که روایی پرسشنامه‌های مذکور در پژوهش‌های مختلف مورد بررسی و تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه‌ها هم به ترتیب 73/0 و 76/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل واریانس و تحلیل کواریانس چند متغیره (مانووا) استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش به روش واقعیت افزوده بر خودکارآمدی، انگیزه درونی برای دانستن، انگیزه درونی برای انجام کار، انگیزه درونی برای تحریک، تنظیم همانندسازی، تنظیم درون‌فکنی شده و تنطیم بیرونی تاثیر مثبت و بر بی‌انگیزگی دانش‌آموزان تاثیر منفی دارد. (p <0/05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Augmented Reality on Self-Efficacy and Educational Motivation of Students in Qods City, Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Alireza Badele 1
  • Maryan Uojaghi 2
  • Abdolrahim Jahed 3
1 Assistant Professor of Educational Technology, Golestan Farhangian University,Iran
2 Department of Educational Technology, Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Artist, Education of Aliabad Katoul County, Golestan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of augmented reality education on self-efficacy and academic motivation of students in Qods city. The research methodology was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population consisted of all primary students in Qods city. The sample size was selected using multistage cluster sampling from schools of Qods city, and Kowsar girls' primary school was selected, which has 423 students. From the first to the sixth grade of Kosar primary school, the third grade, with 60 students, was selected because of their first familiarity with the classification of animals and vertebrates. Of these students, students with a very good grade, ages 9 to 10 years, and a very good (descriptive) discipline score were selected, which generally 42 students were selected as the sample. The instruments used for this study were Valerand's motivation questionnaire (2013) and the efficacy of Sher et al. (1982) which had 28 and 17 items, respectively. The validity of the questionnaires was reviewed and confirmed by various researches, and the reliability of the questionnaires was 0.73 and 0.76 respectively.. Kolmogorov–Smirnov test and analysis of variance and multivariate covariance analysis (Manova) were used to analyze the data. The results of this study showed that the augmented reality learning method has a positive effect on self-efficacy, internal motivation for knowing, internal motivation for doing work, internal motivation for stimulation, replication adjustment, confrontation and externality adjustment, and negatively affect students' self-efficacy. (p <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented Reality
  • Self-efficacy
  • Academic motivation
  • Students