مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شایستگی اجتماعی و پرخاشگری در بین نوجوانان عادی و دارای اعتیاد به اینترنت(موردمطالعه: دانش آموزان 15-18 ساله شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران

3 استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

4 کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین تفاوت تنظیم شناختی هیجان، شایستگی اجتماعی و پرخاشگری در نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی شهر تبریز انجام شد. روش پژوهش حاضر بر حسب هدف، بنیادی و بر حسب نحوه‌ی گردآوری داده‌ها از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه هدف شامل تمامی نوجوانان دبیرستانی شهر تبریز بین سن 15 تا 18 سال می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 100 نفر از دانش آموزانی که نمره بالاتر از میانگین پرسشنامه (نمره بالاتر از 40) را بدست آوردند به عنوان افراد دارای اعتیاد به اینترنت شناخته شده و با استفاده از گروه همتا (100 نفر دانش آموز عادی) به مقایسه متغیرهای تحقیق پرداخته شدند. جهت گردآوری اطلاعات موردنظر از مقیاس شایستگی اجتماعی فلنر و همکاران (1990)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (2002)، آزمون اعتیاد اینترنتی یانگ و پرسشنامه پرخاشگری آرنولد اچ باس و پری(1992) استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی از نظر سرزنش خود، پذیرش، نشخوار فکری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه انگاری و سرزنش دیگری، مهارت های شناختی، مهارت های رفتاری و شایستگی هیجانی، خشم و تهاجم تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of cognitive emotion regulation, social competence and aggression among normal and internet addicted adolescents (Case study: 18-18 year old students in Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Saeid sharifi Rahnemo 1
  • Mehri Saniei 2
  • ayatolla fathi 3
  • Majid Sharifi Rahnamo 4
3 1
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and determine the differences in cognitive emotion regulation, social competence, and aggression among adolescents with internet addiction and normal adolescents in Tabriz. The purpose of this study is fundamental, in terms of purpose, and in terms of causal-comparative data collection. The target population includes all high school adolescents in Tabriz between the ages of 15 and 18 years. By simple random sampling method, 100 students who scored higher than the mean of the questionnaire (score above 40) as individuals with internet addiction Known and compared with research group using peer group (100 normal students). For gathering information, Flannery et al.'s (1990) social competence scale, Garnefsky's, Craig & Spinhaun's (2002) Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Young's Internet Addiction Test, and Arnold H. Boss and Perry's Aggression Questionnaire (1992) were used to analyze. Data were analyzed using multivariate analysis of variance. The findings showed that there was a significant difference between the scores of adolescents with internet addiction and normal adolescents in terms of self-blame, acceptance, rumination, positive re-focus, re-focus on planning, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • aggression
  • cognitive emotion regulation
  • social competence
  • Students