مقایسه اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌های سنتی ایرانی بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دارای ناتوانی ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد ساوه. ساوه. ایران

2 استادیارگروه روانشناسی تربیتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاداسلامی، ساوه، ایران

3 استادیارگروه روانشناسی تربیتی ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاداسلامی، تهران ،ایران

چکیده

هدف: باتوجه به اینکه ناتوانی‌‌های یادگیری مهم‌ترین عملکرد ضعیف تحصیلی محسوب می‌شوند و روش‌های سنتی تدریس، دیگر جوابگوی نیازهای تربیتی نسل حاضر و آینده نیست، هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌های سنتی ایرانی بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دارای ناتوانی ریاضی بود.
روش بررسی: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان پایه چهارم تا ششم دبستان شهر تهران با سنین 12-10 سال بودند که در سال تحصیلی 97-96 با ناتوانی ریاضی مواجه بودند. بدین منظور تعداد 30 نفر آزمودنی به شیوه نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و سپس به 3 گروه تقسیم شدند (گروه کنترل، گروه آزمایشی بازی‌های سنتی و گروه آزمایشی بازی‌های رایانه‌ای). ابزارهای پژوهش آزمون هوش کودکان وکسلر تجدیدنظر شده WISC-R (1949) و آزمون ریاضی کی-مت (1976) جهت غربالگری اولیه و پرسشنامه تفکر انتقادی کرنل X (1985) جهت بررسی اصلی بودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند‌متغیری مانووا و نرم‌افزار spss-24 انجام گرفت.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده هر دو روش آموزش بازی‌های سنتی ایرانی و بازی‌های رایانه‌ای در بهبود تفکر انتقادی دانش‌آموزان مؤثر بوده‌اند که دراین‌بین میزان اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای، در بهبود تفکر انتقادی دانش‌آموزان دارای ناتوانی ریاضی، بیشتر از بازی‌های سنتی ایرانی است (01/0>p).
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش مشاهده شد که بازی رایانه‌ای استراتژیک جذابیت بسیار زیادی برای شرکت‌کنندگان داشت و همین امر می‌تواند از علت‌های موفقیت بیشتر این نوع برنامه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Computer Games with Traditional Iranian Games on Critical Thinking of Students with Mathematical Disability

نویسندگان [English]

  • مهسا ساداتی بالادهی 1
  • Beheshte Niosha 2
  • Mahnaz Asteki 3
1 PhD student of Educational Psychology. Faculty of Humanities. Islamic Azad university. Saveh unit. Saveh. Iran
چکیده [English]

Objective: Given that learning disabilities are the most important poor academic performance and traditional teaching methods are no longer responsive to current and future educational needs, the purpose of the present study was to compare the effectiveness of computer games with traditional Iranian games on the critical thinking of students with mathematical disabilities.
Materials and Methods: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the present study included all fourth to sixth grade students in Tehran between the ages of 10 and 12 years who had mathematical disabilities in the academic year 96-97. For this purpose, 30 subjects were selected by purposive sampling method and then divided into 3 groups (control group, traditional games experimental group and computer games experimental group). Research tools were the revised Wexler children's intelligence test WISC-R (1949) and the KeyMath mathematical test (1976) for initial screening and the Cornell X Critical Thinking Questionnaire (1985) for the main review. Data analysis was performed using MANOVA and SPSS-24 software.
Results: Based on the results, both traditional Iranian and computer games were effective in improving students' critical thinking. It is one of the traditional Iranian games (p <0.01).
Conclusion: Based on the findings of the study, it was observed that the strategic computer game was very attractive to the participants and this could be one of the reasons for the success of this program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Games
  • Traditional Iranian Games
  • critical thinking
  • Students with Mathematical Disabilities