رابطه بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا به تعداد 238 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 143 نفر و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برحسب جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه‏ سواد اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی و رضایت تحصیلی استفاده شده است. روایی صوری ابزار توسط صاحب‌نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرارگرفته‌ است. پایایی آن‌ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 86/0، 88/0 و 78/0 به دست آمد. جهت بررسی و تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین سهم هر یک از ابعاد سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانشجویان متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information Literacy and Social Capital with Academic Satisfaction of Students

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Hossein Tabar 1
  • Abolghasem Barimani 2
1 , Department of Educational Management, Neka Branch, Islamic Azad University,Neka,,Iran -
2 Faculty member of Islamic Azad University, Neka Branch.Ph.d student of educational management, of Islamic Azad University, Sari Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between information literacy and social capital with academic satisfaction of undergraduate students. In terms of applied purpose and in terms of descriptive method, correlation has been observed.The statistical population consisted of all 238 undergraduate students at the Islamic Azad University of Neka. Sample size According to Krejcy and Morgan table, 143 individuals were selected randomly (gender). The instrument for collecting data was three standard questionnaires of information literacy, social capital and academic satisfaction Questionnaire.The validity of the tool is confirmed by the experts and Specialists. Their reliability for each respectively was 0.86, 0.88 and 0.78, using Cronbach's alpha test. For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and regression) were used. The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between information literacy and social capital with academic satisfaction of the students. Also, the share of each dimension of the information literacy and social capital is different in predicting the academic satisfaction of the students

کلیدواژه‌ها [English]

  • information literacy
  • Social capital
  • Academic Satisfaction