تحلیل مسیر پذیرش و اعتماد بر قصد و رفتار استفاده از سامانه‌ی ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل مولفه‌های پذیرش و اعتماد از طریق قصد بر رفتار استفاده‌ دانشجویان تحصیلات تکمیلی از سامانه‌ ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می‌باشد. پژوهش کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می‌باشد که از این تعداد 384 نفر با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای تعیین شد. پرسشنامه‌‌‌ مورد استفاده در پژوهش، با استفاده از پژوهش‌های پاپاس و همکاران (متغیر قصد استفاده)، گرانت و همکاران (متغیر ریسک ادراک شده)، اورسیولی و همکاران (متغیرهای رفتار استفاده، اعتماد، پیچیدگی، سودمندی ادارک شده، و سهولت دریافتی) تهیه و تنظیم شد که در این امر با نظر متخصصان مشورت گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و نرم‌افزار PLS انجام شد. نتایج حاکی از تایید فرضیات پژوهش دارد. قصد استفاده از فن آوری بیشترین درصد تأثیر را در بین فرضیه ها داشت. بعد از آن به ترتیب اعتماد، رفتار استفاده از فن آوری و اعتماد بر رفتار استفاده بیشترین تاثیر را داشتند. قصد استفاده کمترین درصد تأثیر را بر رفتار استفاده داشت. مقدار Z برای تاثیرگذاری پذیرش فن‌آوری و اعتماد بر رفتار استفاده با توجه به نقش میانجی‌گری قصد استفاده نیز به ترتیب 32/3 و 16/3 بدست آمد. براساس نتایج داده‌ها، می‌توان نتیجه گرفت مؤلفه‌های پذیرش و اعتماد بر رفتار دانشجویان در استفاده از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگاه مؤثر است و قصد استفاده باعث افزیش این تأثیر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of components of acceptance and trust on graduate students' use of proposal registration and researh affairs through intention in Islamic Azad University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Hadis Kazemi Barreh Bi Chast 1
  • Faraiba Nazari 2
1 Department of Knowledge and Information Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

this research is to investigate the effect of acceptance and trust components through the intention of using postgraduate students' behavior from the Proposals registration system and research affairs of Islamic Azad University. The present research is a descriptive-survey method in terms of its purpose and in terms of data collection method. The statistical population of this research includes all graduate students of Ahvaz Islamic Azad University. Of these, 384 people were using stratified sampling and responded to the researcher-made questionnaire. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and PLS software. Seven hypotheses were investigated in this study. The results indicated that seven hypotheses were examined and approved. The intention to use technology had the highest percentage of impact among assumptions. After that, in the order of trust, the behavior of using technology and trust on the behavior of use had the most impact. The intention was to use the least percentage of impact on behavior. The Z value was 3.32 and 3.16, respectively, to influence the acceptance of technology and trust in the use behavior, considering the role of mediation intent to use. Based on the results of the data, it can be concluded that the acceptance and trust components are effective on the students' behavior in applying the application registration system and research affairs of the university and intend to increase this effect. At the end, practical suggestions were submitted to the directors and relevant authorities in conjunction with assumptions and future research was presented to the researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology acceptance
  • trust on technology
  • intention of using technology
  • behavior of using technology
  • proposal registration and researh affairs