ارزیابی میزان تحقق اهداف طرح هوشمندسازی مدارس، شناسایی چالش‌ها و موانع پیش‌روی این مدارس- مطالعه موردی شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 دکتری روانشناسی تربیتی، پارک علم و فناوری، ایلام، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق اهداف طرح هوشمندسازی مدارس شهر ایلام و شناسایی چالش‌ها و موانع پیش‌روی این مدارس با استفاده از روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شده است. مدیران ارشد و کارشناسان مسئول، مدیران، معاونین فناوری و معلمان مدارس، دانش‌آموزان و والدین جامعه آماری این پژوهش بودند. در بخش کیفی، 4 گروه 5 نفره (شامل مدیران ارشد و کارشناسان مسئول، معاونین فناوری و معلمان مدارس، دانش‌آموزان و والدین) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در بخش کمی نیز از جامعه آماری 235 نفری مدیران، معاونین فناوری و معلمان تعداد 144 نفر و از جامعه آماری 1274 نفری دانش‌آموزان، 297 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه در بخش کمی پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. پرسشنامه محقق‌ساخته، مصاحبه و گروه‌های متمرکز، ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش بودند. نتایج نشان داد که طرح هوشمندسازی در دستیابی به اهداف مورد نظر خود در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی در حد متوسط عمل کرده و اهداف مهارتی طرح هوشمندسازی در مقایسه با اهداف عاطفی و شناختی آن بیشتر محقق شده است. چالش‌ها و موانع پیش‌روی هوشمندسازی مدارس نیز از دیدگاه گروه‌های کلیدی و مطلع شناسایی و در 8 بعد شامل زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، محتوا، معلم، دانش‌آموز، والدین، ابزارهای پشتیبانی، قوانین و مقررات آموزشی و نظام ارزشیابی و فرهنگ آموزشی دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the goals achievement of school smartization plan and identifying the challenges and obstacles facing these schools- case study Ilam city

نویسندگان [English]

  • mahdizadeh mahdizadeh 1
  • Maryam Azizi 2
1 Ilam University. Ilam, Iran
چکیده [English]

This study aimed at assessing the goals achievement of school smartization plan in Ilamsꞌ city and identifying the challenges and obstacles facing these schools by using mixed method (quantitative and qualitative). Managers and experts, schoolsꞌ principals, technology sub-principals and teachers, students and parents were population of this study. In qualitative section, 4 groups (5 people in each group) of managers and experts, schoolsꞌ principals, technology sub-principals and teachers, students and parents were selected as a sample. In quantitative section, 235 schoolsꞌ principals, technology sub-principals and teachers and 1274 students were population of this study that 144 and 297 people of them respectively were selected as a sample based on Morgan's Table. Samples in quantitative section of study were selected by using random sampling method and samples in qualitative section were selected by using purposeful sampling method. Researcher-made questionnaire, interview and focus groups were the research tools. The results showed that intended goals in cognitive, affective and psychomotor domain have been achieved on average level. Furthermore, psychomotor goals have been achieved more than cognitive and affective goals. Challenges and obstacles facing smart schools were identified and calcified in 8 dimensions from the perspective of informed and key groups. Identified dimensions included hardware and software infrastructure, content, teacher, student, parent, supportive tools, educational laws and regulations and evaluation system and educational culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smartization
  • hardware and software infrastructure
  • cognitive goals psychomotor goals