رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی ، نکا، ایران

چکیده

پژوهش حاضر بررسی رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396 انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه یک ساری که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 357نفر به طور نمونه گیری تصادفی- ساده انتخاب شدند و به آزمونهای سلامت روان گلدبرگ، احساس‌تنهایی اجتماعی– عاطفی دی توماتسو و همکاران ، اعتیاد به اینترنت یانگ پاسخ دادند. نتایج با آزمونهای آزمون t تک متغیره ،ماتریس همبستگی و آزمون رگرسیون چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان رابطه دارد. میزان احساس تنهایی ، سلامت روان ، اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان به طور معناداری پایین‌تر از متوسط می‌باشد. بین مولفه‌های احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش-آموزان رابطه وجود دارد. و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که سهم هر یک از مولفه‌های احساس تنهایی و سلامت‌روان در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان متفاوت است.چنانچه تنهایی رمانتیک 19/0 ، علائم افسردگی 25/0 به ترتیب بیشترین سهم در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان داشتند. نتیجه این که اعتیاد به اینترنت می تواند احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان را تهدید نماید. ضروری است در زمینه استفاده مناسب از اینترنت، فواید و مضرات دنیای مجازی اینترنت، فرهنگ سازی و آموزش صحیح در سطح خانواده و جامعه انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Loneliness and Mental Health with Internet Addiction in High School Students in Sari, 1397-1396

نویسندگان [English]

  • Marzieh Rezaei Kalantari 1
  • Forozan Eftekhari Kanzari 2
1 Assistant Professor Department Of Unit Neka,Islamic Azad University, Neka,Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the relationship between loneliness and mental health with Internet addiction among male high school boys in the city of Sari in 1396-1397. The research method was descriptive-correlational. The statistical population consisted of high school boy students in a one-sided district. Based on Krejcie and Morgan's tables, 357 people were selected by simple random sampling and were assigned to Goldberg mental health tests, emotional socio-emotional emotions And colleagues, Yang's Internet addiction responded. The results were analyzed by single-variable t-test, correlation matrix and multiple regression test. Results showed that there is a relationship between loneliness and mental health with Internet addiction in students. The level of loneliness, mental health, internet addiction among students is significantly lower than the average. There is a relationship between the components of loneliness and mental health with Internet addiction among students. As well as the results of regression analysis, the contribution of each component of loneliness and health in predicting online addiction to students is different. As romantic loneliness is 0.19, the symptoms of depression are 0.25 The largest contributors to the prediction of Internet addiction were students, as Internet addiction could threaten students' sense of loneliness and mental health. It is essential for the proper use of the Internet, the benefits and disadvantages of the virtual world of the Internet, culture building and proper education at the family and community level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • loneliness
  • mental health
  • internet addiction
  • Students
  • Sari