بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحدساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری،ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، واحدساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف «بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم» انجام شد. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعۀ آماری در بخش کیفی شامل دوازده نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله‌ای و طبقه‌بندی متناسب نسبی 255 نفر از اعضاء هیئت علمی استادیار به بالای دانشگاه های استان مازندران به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزارگردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تأیید متخصصان و صاحب نظران رسید و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأئیدی و برای بررسی روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراج شده استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، نمودارها و در بخش آمار استنباطی، از تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. داده‌های به‌دست آمده از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه تحلیل‌. نتایج نشان داد که زیرساخت‌های رویکرد مجازی با ضریب تأثیر (0/93 = β) بر توسعه دانشگاه های نسل چهارم تأثیر مستقیم دارد، به عبارت دیگر با افزایش مطلوبیت ابعاد رویکردمجازی، توسعه دانشگاهای نسل چهارم (دانشگاه های قابلیت محور) با شدتی قوی بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the dimensions of the virtual approach to the development of fourth generation universities

نویسندگان [English]

  • manzar sadeghi 1
  • kioumars niazazari 2
  • Maryam Taghvaeei Yazdi 3
1 Part-time instructor / university
2 Professor of Educational Management, Branch Office, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to “investigate dimensions of the virtual approach to the development of fourth-generation universities”. The present research was carried out with an applied purpose with a mixed approach, and an exploratory design was used. In the qualitative section, the sample size included twelve members of the faculty that were selected using Purposive samplingconsidering saturation law, and in the quantitative section, 255 faculty members including assistant professors from universities in Mazandaran province were selected as the sample size using the Cochran formula and Multi-stage cluster random sampling as well as relative proportional classification. The data collection tools in the qualitative section were semi-structured interviews, and in the quantitative section, a researcher-made questionnaire was used. The formal and content validity of the tools confirmed by experts. To verify the construct validity, confirmatory factor analysis was used and the average variance of the extracted variables was used to examine the convergent validity. In order to analyze the data in the descriptive statistics section, frequency distribution tables, charts and inferential statistics, exploratory factor analysis and structural equation modeling were used. Data was analyzed using SPSS and LISREL software. The results showed that virtual infrastructure approach, with impact coefficient (β = 0.93), has a direct and strong effect on the capacity-based learning. In other words, with the increasing utility of virtual infrastructure approach, development of fourth generation universities (Capacity-Based Universities)is improved with strong intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fourth Generation University
  • Virtual Approach
  • New Technologies
  • Exploratory and Confirmatory Factor Analysis