بررسی اثربخشی کاربرد آزمون‌های الکترونیکی برون‌خط بر اضطراب آزمون و عملکرد آزمون دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی کاربرد آزمون‌های الکترونیکی برون‌خط بر اضطراب آزمون و عملکرد آزمون دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدائی انجام شده است. این مطالعه با توجه به اهداف و فرضیه‌ها از نوع طرح‌های آزمایشی بین گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل و با توجه به شیوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع شبه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدائی استان تهران که در سال تحصیلی ۹8-۹۷ در حال تحصیل بودند تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند یک مدرسه در شهرستان ملارد به‌عنوان نمونه انتخاب شده و 40 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از پرسشنامه اضطراب آزمون و آزمون محقق ساخته عملکرد آزمون استفاده شد. روایی آزمون محقق ساخته طبق نظرات متخصصان تایید شده و پایایی آن با استفاده از روش کودرریچاردسون 21، 76/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری نشان داد سطح معناداری کوچک‌تر از 05/0 است (05/0> p). بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص گردید که بین دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل، در نمرات مربوط به اضطراب آزمون و عملکرد آزمون در پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. مطابق با نتایج حاصل از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که آزمون‌های الکترونیکی برون‌خط بر متغیرهای اضطراب آزمون و عملکرد آزمون مؤثر بوده و موجب کاهش اضطراب آزمون و افزایش عملکرد آزمون شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of using offline electronic tests on test anxiety and test performance of elementary sixth grade boy students

نویسندگان [English]

  • Milad Aghveranluei
  • Skandar Alijani Alijanvand
Department of Educational Technology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to the effectiveness of using offline electronic tests on test anxiety and test performance of elementary sixth grade boy students. This study is based on the objectives and hypotheses of the type of between-group experimental design with pre-test and post-test along with the control group and according to the method of data collection, it is a quasi-experiment type. The statistical population of this study is all boy students of the sixth grade elementary school in Tehran province who were studying in the academic year 2018-2019. Using a targeted sampling method, a school in Malard city was selected as the sample and 40 people were divided into two experimental and control groups. To collect the required data, test anxiety questionnaire and researcher-made test performance test were used. The validity of the researcher-made test was confirmed by experts' opinions and it reliability was calculated as 0.76 by Kuder Richardson 21 method. The results of ANCOVA and MANCOVA showed that the level of significance was less than 0.05 (p <0.05). Thus, the statistical null hypothesis was rejected and it was found that there was a significant difference between the students in the experimental and control groups in the scores related to the test anxiety and test performance in the post-test. According to the results of this study, it can be concluded that the offline electronic tests on the variables of tests on test anxiety and test performance has been effective and have reduced test anxiety and increased test performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "E-evaluation"
  • "Offline electronic tests"
  • "Test anxiety"
  • "Test performance"