پدیدارشناسی تنگناهای اخلاقی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی مجازی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، پدیدارشناسی تنگناهای اخلاقی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی مجازی ایران بود. با استفاده از روش پژوهش پدیدارشناسی، نمونه‌گیری هدف‌مند و ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته، ادراکات ذهنی شانزده نفر (هشت نفر از مدرسان و هشت نفر از دانشجویان دوره‌های الکترونیکی) واکاوی گردید. سپس داده‌ها با استفاده از روش ون منون تحلیل شد. یافته‌های پژوهش منجر به شناسایی سه محور اصلی و دوازده محور فرعی شد. محورهای اصلی شامل تنگناهای اخلاقی مربوط به مربوط به استاد، دانشجو و دانشگاه است. تنگناهای اخلاقی مربوط به مربوط به استاد شامل نقض حریم خصوصی، محدودیت دسترسی به استادان، ضعف روابط استاد و دانشجویان و فقدان الگوگیری اخلاقی از مدرسان است. تنگناهای اخلاقی مربوط به مربوط به دانشجویان شامل عدم صداقت آکادمیک، ترویج فریب‌کاری، کاهش تعهد و پایبندی و سوء استفاده از فناوری است. تنگناهای اخلاقی مربوط به مربوط به دانشگاه نیز شامل فقدان جنبه تربیتی و پرورشی، پاسخ‌گویی کم به دانشجویان، برگزاری ضعیف دوره‌های مهارتی و نقص در سیستم ارزیابی و وجود حباب نمره است. نتایج نشان داد که علی‌رغم فرصت‌های منحصربفرد آموزش‌های آن‌لاین، به دلیل فقدان ارتباط چهره به چهره و عدم الگوگیری اخلاقی دانشجو از رفتارهای واقعی استاد زمینه‌ رشد اخلاقی چندان فراهم نیست، اما این خلاء را می‌توان با تعاملی‌تر کردن محیط یادگیری و استفاده‌ بیشتر از فناوری‌های چند رسانه‌ای پر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of ethical bottlenecks in e-learning in iranian virtual higher education

نویسندگان [English]

  • Amir Moradi 1
  • Mohsen Kordlo 2
چکیده [English]

The general purpose of the present study was the phenomenology of ethical bottlenecks in e-learning in iranian virtual higher education. Using phenomenological research method, purposeful sampling and deep semi-structured interviewing tool, mental perceptions of sixteen people (eight master and eight e-courses students) were analyzed. Then data was analyzed using van menon method. The findings of the research led to the identification of the three main axes and the twelve axis. The main pillars include ethical bottlenecks related to professors, students and universities. Master related ethical bottlenecks include violation of privacy, limitation of access to professors, weakness of teacher and student relationships, and lack of ethical modeling of instructors. Student ethical bottlenecks include academic intolerance, promotion of deception, diminished commitment and ethical adherence, and the misuse of technology. The ethical bottlenecks related to the university include the lack of educational aspects, lack of responsiveness to students, lack of skills and deficiencies in the assessment system and the existence of score bubbles. the results showed that; despite the unique opportunities of e-learning, due to the lack of face-to-face communication and the lack of student ethical modeling, the student's actual behaviors do not provide much ground for moral development, But this vacuum can be filled by interacting with the learning environment and using more multimedia technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology"
  • "Moral bottleneck"
  • " E-learning"
  • " Higher education