تبیین عوامل کلیدی توفیقِ تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته‌ی مدیریت آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی و تبیین عوامل کلیدی توفیق کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه آزاد بود. ازاین‌رو برای تحقق اهداف پژوهش بررسی مقایسه‌ای میان دیدگاه‌های خبرگان و دانشجویان واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد درباره عوامل کلیدی توفیقِ کیفیت یادگیری الکترونیکی انجام گردید. در بخش کتابخانه‌ای پژوهش حاضر، از مطالعات انجام‌شده در خصوص شناسایی و تبیین عوامل اثرگذار بر توفیق کیفیت یادگیری الکترونیکی از منظر ذی‌نفعان مختلف استفاده گردید و بر اساس پیشینه پژوهشی و تحقیقات مرتبط و نیز نظرسنجی از خبرگانِ یادگیری الکترونیکی، پرسشنامه‌ای توسط محققان طراحی و میان نمونه‌های جامعه‌ی آماری پژوهش توزیع گردید. به‌منظور اخذ نظرات گروه‌های موردمطالعه و به دست آوردن راهکارهای بهبود کیفیت یادگیری الکترونیکی نیز برخی از گویه‌های پرسشنامه به‌صورت باز، طراحی شد و از افراد نمونه خواسته شد اهمیت هر یک از عوامل کلیدی توفیق یادگیری الکترونیکی در دانشگاه آزاد را اولویت‌بندی نموده و نظرات خود را نیز در صورت لزوم درج نماید. نکته بااهمیتی که درروند انجام پژوهش مدنظر محققان قرار گرفت، هدایت فرایند انجام تحقیق به‌گونه‌ای بود که پرسش‌شوندگان بتوانند بار عاملی هر مؤلفه اصلی و فرعی و میزان اهمیت هر عامل فرعی مرتبط با مؤلفه اصلی را مشخص نمایند. مهم‌ترین یافته این پژوهش آن بود که دیدگاه خبرگان و دانشجویان در خصوص عوامل کلیدی توفیق کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه آزاد باهم متفاوت است که درنهایت پس از حذف عوامل مشترک و تکراری این مقدار به 7 عامل اصلی، 32 عامل فرعی و 55 شاخصه ارزیابی تقلیل یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying, explaining and Prioritizing critical success factors in the quality of electronic learning of Azad University from the perspective of professors and students

نویسندگان [English]

  • pejman salehi 1
  • seyfollah fazlollahi 2
  • Ali akbar Khoshgoftar 2
1 Management, Education, Science and Research Qom, Qom, Iran.
2 Islamic Azad university of Qom branch
چکیده [English]

In this research, we have tried to identify and explain the critical success factors in the quality of electronic learning of the Azad University. Therefore, in order to achieve the goal of the study, we have studied the comparison between the views of professors and students about the critical success factors in the e-learning quality of Azad University. Also, in the library section of this research, studies have been conducted to identify the factors affecting the quality of e-learning from the perspective of the various stakeholders. Based on previous research and a survey of e-learning experts, a questionnaire was developed by researchers and among statistical samples Research was distributed. Also, some of the items of the questionnaire were designed in order to obtain opinions and obtain solutions. The statistical sample was asked to prioritize the importance of each critical factor in the success of electronic learning in Azad University. The important point in analyzing the research data of the researchers was that the direction of the research process was to identify and assess the significance of the amount of and the significance of each factor and the variance associated with it. The main finding of the present study is that the viewpoints of faculty members and students about the critical success factors of e-learning quality vary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Success Factors
  • Prioritizing
  • Quality