طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، روان شناسی تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استاد گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

4 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد سازنده گرایی اجتماعی در آموزش دانشگاهی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در بخش کیفی به منظور به دست آوردن طراحی آموزش تلفیقی، از روش تحلیل محتوای قیاسی و در بخش کمی برای اعتبار یابی درونی از نظر متخصصان به روش پیمایشی پرسشنامه ای استفاده شد. در این تحلیل پس از تعریف نظری هر یک از مفاهیم اصلی در پژوهش، با مراجعه به متون علمی موجود پیرامون مولفه های آموزش های مبتنی بر سازنده گرایی اجتماعی، آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی و نیز آموزش تلفیقی در بازه زمانی 2018- 2000، تعداد 53 متن علمی با روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و مطالعه گردید بر اساس تحلیل محتوای انجام شده، 6 مولفه تجزیه و تحلیل، تعیین اهداف و محتوای آموزشی، تعیین ابزارها و رسانه های آموزشی، تعیین عناصر آموزشی برای اجرا، طراحی تعامل و ارزشیابی به همراه عناصر هریک از این مولفه ها شناسایی شد. در پایان نیز با استناد به الگوهای طراحی آموزشی موجود، طراحی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی با رویکرد سازنده گرایی اجتماعی ارائه گردید. نتایج حاصل از اعتبار یابی درونی نشان داد که طرح آموزش پیشنهادی، از اعتبار مناسب و خوبی برخوردار است و اثر بخشی لازم برای آموزش دانشگاهی را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validation of blended instruction based on virtual social networks in university instruction

نویسندگان [English]

  • Zahra Azad Disfani 1
  • Hossein kareshki 2
  • Seyed Amir Amin Yazdi 3
  • Mohammad Saeed Abdekhodaee 4
1 دانشگاه فردوسی مشهد
2 دانشگاه فردوسی مشهد
3 دانشگاه فردوسی مشهد
4 دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده [English]

This study sought to design and validate a virtual social networks -based blended instruction with social constructivist approach in university instruction. To accomplish the objectives of the research, a mixed method research was used. In order to obtain the design of blended instruction, the deductive content analysis was performed in the qualitative section and a questionnaire survey method was applied to assess the experts judgments in the quantitative part of internal validation. After theoretical defining of each of the main concepts of the research, by referring to available scientific literature on the components of social-constructivism education, virtual social networks based instruction, and blended instruction, in the period 2000-2018, a total of 53 scientific texts were selected and studied by purposeful sampling. Based on the content analysis the following items were identified: the determination of instructional goals and content, the determination of instructional tools and media, the determination of instructional elements for implementation, the design of interaction and evaluation with elements of each of these components were identified. Finally, based on existing instructional design patterns, the design of virtual social network -based blended instruction was presented with a social constructivism approach. The results of internal validation indicated that the proposed instruction plan has a good and valid credit and has the effectiveness required for university instruction. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Blended instruction"
  • "Virtual social networks"
  • "Social constructivism"
  • "Deductive content analysis"
  • "Mixed method research"